Press releases / news

Bio Vitos Pharma AB (publ) höll tisdagen den 14 maj 2024 årsstämma på Nanna Svartz väg 2 i Solna. Samtliga beslut fattades enhälligt. Följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av re ... Läs mer
Första kvartalet 2024 (1 januari – 31 mars) • Rörelsens intäkter uppgick till 134 308 (525 555) kr • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 152 821 (-3 146 982) kr • Resultat per ... Läs mer
Hemcheck Holding AB delades ut till aktieägarna i dåvarande Hemcheck Sweden AB i september 2023. För att underlätta framtida korrespondens samt mottagande av kallelse till bolagsstämma i Hemcheck ... Läs mer
Bio Vitos Pharma meddelar att Igor Lokot avgår som styrelseledamot i bolagets styrelse per idag. Jag avgår på egen begäran då övriga uppdrag inte gör det möjligt för mig att avsätta nödvä ... Läs mer
Aktieägarna i Bio Vitos Pharma AB, org.nr 556811–5272 (”Bio Vitos” eller ”Bolaget”), kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 13.00 på Nanna Svartz väg 2 i Solna. Regi ... Läs mer
Bio Vitos Pharma meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.biovitospharma.se samt i form av bifog ... Läs mer
Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist, en av världens största bristsjukdomar. Inför den fortsatta utvecklingen och framtida kommers ... Läs mer
Bio Vitos Pharma AB (publ) höll torsdagen den 29 februari 2024 extra bolagsstämma på Nanna Svartz väg 2 i Solna. Samtliga beslut fattades enhälligt. Följande huvudsakliga beslut fattades: Styre ... Läs mer
Aktieägarna i Bio Vitos Pharma AB, org.nr 556811–5272 (”Bio Vitos” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 februari 2024 kl. 13.00 på Nanna Svartz väg 2 ... Läs mer
Fjärde kvartalet 2023 (1 oktober – 31 december) Rörelsens intäkter uppgick till 819 302 (595 790) kr Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 077 493 (-2 946 421) kr Resultat per aktie u ... Läs mer
KFUM Kalmar och Bio Vitos Pharma har undertecknat ett samarbetsavtal för att genomföra en forskningsstudie med titeln "Effect of oral iron succinate on iron deposits and exercise capacity in female ... Läs mer
Övergripande information från VD 2024 är igång och det är åter igen dags för en månatlig summering över vad som sker i bolaget. I december startade vi denna kommunikation utifrån tre område ... Läs mer
Europeiska patentverket (EPO) har beviljat patent avseende behandling av hjärtsviktspatienter med reducerad ejektionsfraktion, med oralt järnsuccinat. Patentet ger skydd i 26 länder och Bio Vitos P ... Läs mer
Övergripande information från VD Aktivitetsnivån har varit hög sedan jag tillträdde som VD i slutet av november och det är fortsatt mycket arbete kvar att göra i det förändringsarbete som de ... Läs mer
Den 24 november 2023 hölls extra bolagsstämma där beslut fattades om namnändring av bolaget. Därefter har bolaget fått godkännande av Bolagsverket för det nya namnet Bio Vitos Pharma AB, som n ... Läs mer
Styrelsen har beslutat att utse Jesper Birgemo till ny verkställande direktör för Hemcheck Sweden AB, under namnändring till Bio Vitos Pharma AB. Detta fullt i enlighet med tidigare kommunicerade ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) höll fredagen den 24 november 2023 extra bolagsstämma på Nanna Svartz väg 2 i Solna. Samtliga beslut fattades enhälligt. Följande huvudsakliga beslut fattades: Beslut ... Läs mer
Tredje kvartalet 2023 (1 juli – 30 september) • Rörelsens intäkter uppgick till 103 082 (286 258) kr • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 444 451 (-3 931 046) kr • Resultat pe ... Läs mer
Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB, org.nr 556811–5272 (”Hemcheck” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 november 2023 kl. 11.00 på Nanna Svartz väg 2 i ... Läs mer
Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB, org.nr 556811–5272 (”Hemcheck” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 november 2023 kl. 11.00 på Nanna Svartz väg 2 i ... Läs mer
Hemcheck har idag slutfört affären med Bio Vitos då Bio Vitos tecknat sig för samtliga aktier enligt avtalet och betalat in avtalade medel så att den beslutade nyemissionen kan genomföras. - De ... Läs mer
Hemcheck har fått en första order från en polsk distributör. Ordern avser flera läsare och v-Test. - Det är väldigt positivt att vi fortsätter att erhålla order, och framför allt att vi få ... Läs mer
Styrelsen i Hemcheck har, i enlighet med villkoren i Årsstämmans beslut, beslutat att förlänga teckningstiden i affären med Bio Vitos ytterligare till den 20 oktober 2023, dvs tiden när nya akti ... Läs mer
Styrelsen i Hemcheck har, i enlighet med villkoren i Årsstämmans beslut, beslutat att förlänga teckningstiden i affären med Bio Vitos ytterligare till den 6 oktober 2023, dvs tiden när nya aktie ... Läs mer
Hemcheck har tecknat en avsiktsförklaring med Bio Vitos och Double Bond Pharmaceutical om att förvärva IP-rättigheterna avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagn ... Läs mer
Hemcheck har fått ytterligare en uppföljningsorder från sin franska distributör, Eurobio Scientific. Ordern avser v-Test och bgs-Test. - Det är väldigt positivt att vi fortsätter att erhålla ... Läs mer
Hemcheck blev den 28 augusti villkorat godkänt för fortsatt notering av Nasdaq. Efter det har mycket arbete pågått för att genomföra alla de steg som transaktionen med Bio Vitos innebär. Samtid ... Läs mer
Styrelsen i Hemcheck har, för att gå vidare i transaktionen med Bio Vitos, beslutat att avstämningsdag för utdelning av Hemcheck Holding AB till nuvarande aktieägare ska vara den 6 september 2023 ... Läs mer
Andra kvartalet 2023 (1 april – 30 juni) • Rörelsens intäkter uppgick till 1 556 713 (219 163) kr • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 196 785 (-4 115 427) kr • Resultat per ... Läs mer
Hemcheck har blivit godkänt för fortsatt notering av Nasdaq villkorat att transaktionen med Bio Vitos genomförs samt andra sedvanliga villkor såsom uppdatering av hemsidan efter transaktionens gen ... Läs mer
Styrelsen i Hemcheck har, i enlighet med villkoren i Årsstämmans beslut, beslutat att förlänga teckningstiden i affären med Bio Vitos ytterligare till den 30 september 2023, dvs tiden när nya ak ... Läs mer
Järnbrist är ett allvarligt näringsproblem över hela världen. Till exempel lider ca en tredjedel av världens kvinnor av anemi, där järnbrist är den dominerande orsaken, och ca hälften av all ... Läs mer
Styrelsen i Hemcheck har, i enlighet med villkoren i Årsstämmans beslut, beslutat att förlänga teckningstiden i affären med Bio Vitos till den 31 augusti 2023, dvs tiden när nya aktier kan ges u ... Läs mer
Hemcheck har inför genomförandet av transaktionen med Bio Vitos tecknat en kreditfacilitet om 5 miljoner kronor för att öka rörelsekapitalet i verksamheten. Kreditfaciliteten innebär att Hemche ... Läs mer
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att genomföra affären med Biovitos. Bolaget har därefter lämnat in en ansökan om ett förhandsgodkännande från Nasdaq som nekats då Nasdaq int ... Läs mer
Styrelsen i Hemcheck har, i enlighet med villkoren i Årsstämmans beslut, beslutat att förlänga teckningstiden i affären med Bio Vitos till den 31 juli 2023, dvs tiden när nya aktier kan ges ut t ... Läs mer
Hemcheck har fått en första mindre order från Astemed, vilket är bolagets distributör i Förenade Arabemiraten. Ordern avser instrument och v-Test och är av mindre ekonomiskt värde. - Det är ... Läs mer
Första kvartalet 2023 (1 januari – 31 mars) Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com Avtal med Bio Vitos och fortsatt arbete med att få till en strukturaffär Första kvartalet ... Läs mer
Hemcheck har idag lämnat in den formella ansökan till Nasdaq om att erhålla ett villkorat godkännande för fortsatt notering i samband med genomförandet av BioVitos-affären. Bolaget hoppas få e ... Läs mer
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att genomföra affären med Biovitos. Efter dialog med Nasdaq har därefter Hemcheck och Biovitos enats och avtalat om att invänta Nasdaqs First Nort ... Läs mer
Hemcheck har fått ytterligare en uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) om leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test). Ordern motsvarar en intä ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) höll tisdagen den 25 april 2023 årsstämma i bolagets lokaler med adress Nanna Svartz väg 4 i Solna. Samtliga beslut fattades enhälligt. Följande huvudsakliga beslut fat ... Läs mer
Hemcheck har fått en första mindre order från universitetssjukhuset Charité i Berlin. Charité är ett av de största universitetssjukhusen i Europa med en budget på ca 2,3 miljarder EUR. Ordern ... Läs mer
Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB, org.nr 556811–5272 (”Hemcheck” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Nanna Svartz v ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.hemcheck.com samt i form av ... Läs mer
Hemcheck och Biovitos har tecknat ett tilläggsavtal som möjliggör för Hemcheck att skicka ut kallelse till den extra bolagsstämma som skall besluta om affären, en vecka senare än vad som är st ... Läs mer
Hemcheck har fått en första uppföljningsorder från sin finska distributör, Vingmed, som även är Hemchecks distributör i Sverige och Norge. Ordern avser s-Test och bgs-Test och är av mindre ek ... Läs mer
Hemcheck har fått ytterligare en uppföljningsorder från sin brittiska distributör, CLS. Ordern avser instrument för diagnostiskt bruk och bgs-Test och är av mindre ekonomiskt värde. - Vi har e ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått en uppföljande order från AREVA i USA. Ordern är en uppföljande order efter en första framgångsrik fas och avser forskningsbruk. AREVA är ett forskningsprogram unde ... Läs mer
Som tidigare kommunicerats förvärvar Hemcheck, om den villkorade affären med Bio Vitos Medical Limited genomförs, IP-rättigheter avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter ... Läs mer
Fjärde kvartalet 2022 (1 oktober – 31 december) • Rörelsens intäkter uppgick till 595 790 kr (180 234) • Resultat efter finansiella poster uppgick till ­-2 946 421 kr (­-3 474 404) • Re ... Läs mer
Hemchecks styrelse har sedan sommaren 2022 arbetat intensivt med att finna olika strukturalternativ för bolaget, inklusive en lösning på bolagets framtida finansiering. Det förslag som nu kommer a ... Läs mer
Hemcheck har fått en uppföljningsorder från sin franska distributör, Eurobio Scientific, motsvarande ca 80 000 kronor. Ordern avser instrument för diagnostiskt bruk. - Vi har en positiv trend f ... Läs mer
Hemcheck har fått en uppföljningsorder från sin brittiska distributör, CLS. Ordern avser instrument för diagnostiskt bruk och bgs-Test och är av mindre ekonomiskt värde. - Det fortsätter att ... Läs mer
Hemcheck har fått en första order från Landspitali, det ledande universitetssjukhuset på Island. Ordern är en första testorder avseende både v-Test och bgs-Test och är av mindre ekonomiskt vä ... Läs mer
Hemcheck har fått en uppföljningsorder från sin spanska distributör, SDO Medical. Ordern avser instrument för diagnostiskt bruk och är av mindre ekonomiskt värde. - Det är väldigt positivt a ... Läs mer
Hemcheck har fått ytterligare en uppföljningsorder från sin irländska distributör, Cruinn Diagnostics (”Cruinn”). Ordern avser engångstester för både vakuumrör och sprutor. - Vi fortsätt ... Läs mer
Hemcheck har tidigare aviserat att en frågestund avseende situationen i bolaget kommer att hållas för investerare. Tiden för frågestunden kommer att vara klockan 12.00-13.00 torsdagen den 12 janu ... Läs mer
Hemcheck har förlängt avtalet med Laboratoriemedicin inom Region Skåne. Förlängningen innebär vissa mindre intäkter för Hemcheck och är avseende samma projekt som tidigare kommunicerats där ... Läs mer
Hemcheck har fått ytterligare en uppföljningsorder från sin irländska distributör, Cruinn Diagnostics (”Cruinn”). Ordern avser instrument för diagnostiskt bruk, och är kopplat till ett univ ... Läs mer
Hemcheck har fått en viktig order från en större OEM värd drygt 120 000 SEK. Ordern avser flera system för hemolysdetektion och engångstester avseende diagnostiskt bruk och genomförs för att u ... Läs mer
Hemcheck har fått en viktig uppföljningsorder från Deutsches Herzzentrum Berlin värd ca 150 000 SEK. Ordern avser flera system för hemolysdetektion avseende diagnostiskt bruk och genomförs efte ... Läs mer
Trots ökande aktivitet i kommersialiseringen och fler kunder än tidigare har Hemcheck som tidigare kommunicerats ett fortsatt kapitalbehov. Då villkoren på kapitalmarknaden är mycket ofördelakti ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått en ytterligare uppföljningsorder från sin grekiska distributör Antisel. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men visar återigen att Antisel är aktiva i marknaden oc ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått en mindre uppföljningsorder från Levi Biotech, sin italienska distributör. Ordern är i tillägg till den första initiala ordern som redan lagts i samband med att avta ... Läs mer
Tredje kvartalet 2022 (1 juli – 30 september) • Rörelsens intäkter uppgick till 286 258 kr (434 672) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 931 046 kr (-3 042 351) • Resultat ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett distributörsavtal med Levi Biotech avseende den italienska marknaden. Avtalet är på 3 år och innebär krav på en första order under kvartal 4, i likhet med tid ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått en mindre uppföljningsorder från Promedica, en tjeckisk distributör. Ordern avser bgs-Test och v-Test. -Det är klart positivt att vi fått denna uppföljningsorder då ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har idag fått en uppföljningsorder från Tartu universitetssjukhus i Estland. Sjukhuset använder sedan tidigare Hemchecks produkter löpande och denna order innebär en utökning ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har idag fått en uppföljningsorder från sin brittiska distributör CLS. Ordern är av mindre storlek men visar på att CLS är aktiva i marknaden och att brittiska kunder efterfr ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har idag erhållit certifikat enligt kvalitetsstandarden ISO 13485. Certifikatet har utfärdats av RISE Research Institutes of Sweden AB och gäller under kommande tre år. Arbetet ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått en order från UKR, universitetssjukhuset i Regensburg. Ordern är en första mindre order avseende bgs-Test och avser diagnostiskt bruk. Universitetssjukhuset i Regensbur ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått en order från AREVA research program i USA. Ordern är en första order, är av mindre ekonomiskt värde och avser forskningsbruk. AREVA är ett forskningsprogram under T ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått en order från Promedica, en tjeckisk distributör. Ordern är av mindre ekonomiskt värde, avser bgs-Test för diagnostiskt bruk och slutkund är General University Hospi ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har idag fått en första uppföljningsorder från sin grekiska distributör Antisel. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men visar att Antisel är aktiva i marknaden och att gre ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har idag fått en ytterligare order från sin franska distributör Eurobio Scientific. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men den tredje på relativt kort tid och inkluderar sam ... Läs mer
Andra kvartalet 2022 (1 april – 30 juni) • Rörelsens intäkter uppgick till 219 163 kr (324 505) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 115 427 kr (-3 721 662) • Resultat per ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB:s företrädesemission av aktier om cirka 15,4 MSEK är registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 12 juli 2022. Stoppdag ho ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett distributörsavtal med SDO Medical avseende den spanska marknaden. Avtalet innebär en första utvärderingsperiod om 6 månader samt krav på en första order. – ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått en utökad order på 11 000 EUR från sin franska distributör Eurobio Scientific. Ordern är den enskilt största hittills från en distributör och inkluderar samtliga t ... Läs mer
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR D ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått en utvärderingsorder från Levi Biotech, en italiensk distributör. Ordern är av mindre ekonomiskt värde, men visar på det intresse som finns på den italienska markna ... Läs mer
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR D ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 20 juni 2022 årsstämma. Årsstämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat f ... Läs mer
Hemcheck har tillsammans med Hospital de la Santa Creu i Sant Pau slutfört en utvärdering av kompatibiliteten mellan v-Test och provtagningssystemet S-Monovette. Resultaten är mycket goda och inneb ... Läs mer
Hemcheck har tillsammans med ett universitetssjukhus i södra Frankrike framgångsrikt slutfört en utvärderingsstudie av Hemchecks produkter (v-Test), vid det lokala kliniska laboratoriet. Denna stu ... Läs mer
Hemcheck har fått en order från ett medicintekniskt bolag baserat i Frankrike som fokuserar på teknologiassisterad blodprovstagning. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men visar på potentialen ... Läs mer
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR D ... Läs mer
Hemcheck har fått en första utvärderingsorder från Heim Pál National Pediatric Institute i Budapest, Ungern. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men möjlighet finns till fler och större orde ... Läs mer
Idag inleds teckningsperioden i Hemcheck Sweden ABs (publ) (’’Hemcheck” eller ’’Bolaget’’) företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”F ... Läs mer
Hemcheck kommer att delta i BioStock Life Science Spring Summit den 9 juni, som ett av ca 30 life science bolag. Presentationen börjar 13:40 den 9 juni, och eventet kan följas online här: https:// ... Läs mer
Hemcheck har fått en första utvärderingsorder från Deutsches Herzzentrum Berlin. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men möjlighet finns till fler och större order längre fram. Ordern avser ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) (”Hemcheck” eller ”Bolaget”) avhöll den 1 juni 2022 extra bolagsstämma. Stämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman ... Läs mer
Första kvartalet 2022 (1 januari – 31 mars) • Rörelsens intäkter uppgick till 218 567 kr (181 174) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 907 196 kr (-3 715 767) • Resulta ... Läs mer
Hemcheck har ingått ett avtal med Laboratoriemedicin inom Region Skåne. Avtalet innebär vissa mindre intäkter för Hemcheck och är avseende ett projekt där Hemchecks v-Test med utrustning konfig ... Läs mer
Hemcheck har fått en uppföljningsorder från Kuressaare sjukhus i Estland, gällande hemolysdetektion kopplad till blodgasanalys. Ordern är avseende bgs-Test och är av mindre ekonomiskt värde, me ... Läs mer
Hemcheck har fått en första uppföljningsorder från sin irländska distributör, Cruinn Diagnostics (”Cruinn”). Ordern avseende bgs-Test, är av mindre ekonomiskt värde, men är kopplat till e ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.hemcheck.com  samt i form av ... Läs mer
Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), org.nr 556811-5272, kallas härmed till årsstämma den 20 juni 2022. Hemcheck Sweden AB:s (”Hemcheck Sweden”) årsstämma kommer att genomföras genom f ... Läs mer
Hemcheck har efter en effektiv process CE-märkt sina produkter för diagnostiskt syfte. Detta stärker försäljnings- och lönsamhetspotentialen då det möjliggör försäljning till helt nya segme ... Läs mer
Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), org.nr 556811-5272, (”Hemcheck Sweden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 juni 2022. Hemcheck Swedens extra bolagsstämma ... Läs mer
Styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ) (’’Hemcheck” eller ’’Bolaget’’) har idag den 16 maj 2022 beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, att g ... Läs mer
Hemcheck har idag färdigställt all dokumentation och skickat in de underlag som krävs till Läkemedelsverket för att efterleva det nya regelverket IVDR. Detta arbete har pågått sedan lång tid t ... Läs mer
Hemcheck har fått en första order från Kuressaare sjukhus i Estland. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men möjlighet finns till fler och större order längre fram. Detta blir Hemcheck:s tred ... Läs mer
Northern General och Royal Hallamshire universitetssjukhus, ingående i Sheffield Teaching hospitals, har framgångsrikt slutfört en tvådelad utvärderingsstudie av Hemchecks produkter (v-Test) vid ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett distributörsavtal med Beamed Trading (”Beamed”) avseende marknaderna i Jordanien och Qatar. Avtalet innebär en initial order som tidigare liknande avtal. – B ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett distributörsavtal med Vingmed, en av de större distributörerna i Norden. Avtalet innebär en initial order i likhet med tidigare liknande avtal. – Vingmed är e ... Läs mer
Hemcheck har fått en första utvärderingsorder från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ordern är av mindre ekonomiskt värde, men är potentiellt viktig då Sahlgrenska är ett av de större sjukh ... Läs mer
Efter att Hemcheck fått bra feedback från studien vid Liverpool Heart and Chest Hospital, samt fått goda indikationer från andra användartester så har bolaget beslutat att se över möjligheten ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett tre år långt distributörsavtal med Eurobio Scientific, en ledande distributör och tillverkare av medicinsk utrustning baserad i Frankrike, med verksamhet i flera ... Läs mer
Hemcheck har fått positiv feedback från studien vid Liverpool Heart and Chest Hospital, som utformades för att bedöma den potentiella kliniska användningen av Hemchecks produkter relaterade till ... Läs mer
Hemcheck har fått en första order från Narva sjukhus i Estland. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men möjlighet finns till fler och större order längre fram. Detta blir Hemcheck:s andra kun ... Läs mer
Fjärde kvartalet 2021, (1 oktober – 31 december) Helåret 2021, (1 januari – 31 december) Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com CE-märkning, kommersiella avtal, nytt team ... Läs mer
Hemcheck har emottagit ytterligare uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) om leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test). Ordern motsvarar en int ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett tre år långt distributörsavtal med Al Shomoukh Trading for Technical & Medical Supplies EST (”Astemed”). Astemed är en av de ledande distributörerna av ... Läs mer
Hemchecks nya produkt för blodgasmarknaden är nu CE-märkt. Bgs-Testet är ett hemolystest som kan ta emot en väsentligt större mängd blod än nuvarande tester och dessutom fungera fullt ut som e ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått ett så kallat ”Intention to Grant” från det Europeiska patentverket, ”EPO”, avseende patentansökan för sin filterlösning. Detta innebär att EPO avser godkän ... Läs mer
University Hospital Centre Zagreb har slutfört två utvärderingsstudier avseende Hemcheck’s produkter på sjukhusets laboratorium. Dessa formella utvärderingars preliminära resultat validerar ti ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har förlängt utvärderingsavtalet med Hettich Labinstrument ApS (”Hettich”), avseende potentiell distribution i Danmark, till slutet av februari 2022. Utvärderingsavtalet är ... Läs mer
Rättelse avser minustecken som fallit bort i formatering i själva pressmeddelandet av kvartalsrapporten som skickades ut kl 08:30 den 19 november 2021. Rapporten är oförändrad. Tredje kvartalet, ... Läs mer
Tredje kvartalet, juli – september 2021 • Rörelsens intäkter uppgick till 434 672 kr (110 718) • Resultat efter finansiella poster uppgick till ­3 042 351 kr (­2 572 972) • Resultat p ... Läs mer
Hemcheck har avslutat verifieringsfasen avseende den nya produkten för blodgasmarknaden och går nu in i en slutlig valideringsfas där användarvänlighet och prestanda kommer att utvärderas i en ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått en utvärderingsorder från International Agency for Research on Cancer (IARC) avseende avläsare och tillhörande engångstester (s-Test). Ordern är av mindre ekonomiskt ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett tre månader långt utvärderingsavtal med potentiell förlängning in i ett 36 månader långt distributörsavtal med Sanova Pharma GesmbH (”Sanova”) avseende d ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Cambridge Life Sciences Ltd (“CLS”), en ledande tillverkare och distributör av analyser, laboratorie- och medicinteknisk utrust ... Läs mer
Ett abstract baserat på Hemcheck:s studier som genomfördes tidigare i år vid sjukhuset i Sant Pau, Barcelona, har både accepterats för visning men också valts ut av en jury för muntlig presenta ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått sin första order från sin indonesiska distributör, PT Setia Guna Medika, en ledande distributör av laboratorie- och medicinteknisk utrustning i Indonesien. Ordern är ... Läs mer
Hemcheck har emottagit en ny uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) om leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test). Ordern motsvarar en intäkt om ... Läs mer
Hemcheck har under de två senaste veckorna haft en dialog med Capio S:t Göran avseende det avtal som sades upp den 2 september. Anledningen till uppsägningen är att sjukhuset har haft och fortfara ... Läs mer
En artikel har publicerats i Journal of Laboratory Medicine som framhäver vikten av hemolysdetektion vid blodgasanalys och att Hemcheck har en lösning för detta. Författare är Martin Möckel, pro ... Läs mer
Hemcheck har under kvällen emottagit en skriftlig uppsägning av nuvarande avtal från Capio S:t Göran. Avtalet fortsätter att löpa under en månads uppsägningstid. Orsakerna för uppsägningen ... Läs mer
Andra kvartalet 2021 (1 april – 30 juni) • Rörelsens intäkter uppgick till 324 505 kr (53 975) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 721 662 kr (-3 163 426) • Resultat per akti ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett fyra månader långt utvärderingsavtal med potentiell förlängning in i ett 24 månader långt distributörsavtal med Hettich Labinstrument ApS (”Hettich”) avs ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått en utvärderingsorder från en brittisk distributör. Ordern är av mindre ekonomiskt värde, men visar på det intresse som finns på den brittiska marknaden. -Vi för di ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB och Hemakim Tibbi Ürünler San.Ve Tic. A.S (”Hemakim”), är överens om att fortsätta samarbetet och ingå distributionsavtal avseende den turkiska marknaden fram till sista m ... Läs mer
Hemchecks VD Joen Averstad har intervjuats av BioStock. Länk till intervjun finner ni här: https://www.biostock.se/2021/07/biostock-studio-hemchecks-ceo-on-the-companys-progress/   ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med PT Setia Guna Medika, en ledande distributör av laboratorie- och medicinteknisk utrustning i Indonesien. Avtalet avser den indonesi ... Läs mer
Hemcheck startar ett samarbete med Liverpool Heart and Chest Hospital för att utvärdera den potentiella kliniska nyttan av att använda Hemchecks produkter relaterat till den hjärtkirurgi som utfö ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett fem månader långt utvärderingsavtal med potentiell förlängning in i ett 25 månader långt distributörsavtal med Gulf Drug LLC (”Gulf Drug”). Gulf Drug är ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har anställt Anders Hellström som ny Klinisk specialist i bolaget. Anders kommer att börja sin tjänst i augusti och har lång erfarenhet av arbete inom laboratoriemedicin som sj ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har anställt Michael Kissi som ny Quality Assurance manager i bolaget. Michael kommer att börja sin tjänst i juni och har tidigare haft en rad olika befattningar inom kvalitetsom ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 12 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland an ... Läs mer
Första kvartalet 2021 (1 januari – 31 mars) • Rörelsens intäkter uppgick till 181 174 kr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 715 767 kr (-2 828 029) • Resultat ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Cruinn Diagnostics, en ledande distributör av laboratorie- och medicinteknisk utrustning på Irland. Avtalet avser den irländska m ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har upprättat ett internationellt medicinskt råd, ett så kallat Clinical Advisory Board. Rådet kommer att fungera som rådgivare för bolagets fortsatta arbete med att bygga kli ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har anställt Sara Köhl som ny Produktions- och logistikchef i bolaget. Sara kommer att börja sin tjänst i augusti och kommer närmast från tjänsten som produktionsingenjör oc ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har lämnat in en ny patentansökan avseende ett produktsystem kopplat till blodgasmarknaden. Detta i enlighet med nuvarande strategi att skydda bolagets teknologi immaterialrättsl ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB och Hospital de la Santa Creu i Sant Pau har slutfört två studier på sjukhusets intensivvårdsavdelning och avdelningen för biokemi (sjukhuslaboratoriet). Den första studien p ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med General Medical W.L.L (“General Medical”), en ledande distributör av medicinteknisk utrustning i Bahrain. Avtalet avser marknad ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Abdulla Fouad for Medical Supplies and Services Company (“AFMS”), en ledande distributör av laboratorie- och medicinteknisk utr ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.hemcheck.com  samt i form av ... Läs mer
Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), org.nr 556811-5272, med säte i Karlstad, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder t ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med HKO Medical Systems d.o.o. (“HKO”), en ledande distributör av medicinteknisk utrustning i Kroatien. Avtalet avser marknaden i K ... Läs mer
Hemcheck kommer att presentera på Aktieportföljen live 10 mars klockan 19:30 – 19:55. Aktieportföljen Live är ett samarbete mellan Facebookgrupperna ”Aktier – Småbolagsjakten” och ”Akt ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett tre månader långt utvärderingsavtal med start i mars 2021, med potentiell förlängning in i ett 24 månader långt distributörsavtal med Medtech Corporation Tra ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått ett preliminärt godkännande, en så kallad ”Notice of Allowance”, av amerikanska USPTO avseende bolagets ansökan om designskydd för sin avläsare. När ansökan sl ... Läs mer
Fjärde kvartalet 2020, (1 oktober – 31 december) Helåret 2020, (1 januari – 31 december) Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com Flera nya avtal med bland andra Capio S:t G ... Läs mer

2021-02-15

Hemcheck Sweden AB har idag anställt David Melin som ny CTO i bolaget. David påbörjar sin tjänst senast den 10 maj. David kommer närmast från tjänsten som Director Product Development på SciBa ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Advanced Technology Company K.S.C.P. (“ATC”), en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Kuwait. Avtalet g ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har förlängt utvärderingsavtalet med Hemakim Tibbi Ürünler San.Ve Tic. A.S (”Hemakim”), avseende potentiell distribution i Turkiet, till slutet av maj 2021. Det tidigare ut ... Läs mer
Styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ) ("Hemcheck" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 15 december 2020, och enligt vad Bolaget indikerat i pressmeddelande d ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) ("Hemcheck" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen avses genomför ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett avtal med Capio S:t Görans sjukhus avseende leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test) för användning vid provtagning på akutmottagningen. E ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått bolagets patentansökan avseende sin filterlösning för att ta emot och separera blod till plasma, godkänd av amerikanska USPTO. –Det är mycket glädjande att vi få ... Läs mer
Vid extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) idag fattades nedan beslut. Bemyndigande avseende beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler Den extra bolagsstämman beslu ... Läs mer
Hemcheck söker nya medarbetare som vill vara med på vår tillväxtresa och vara med att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården! Läs mer på:   https://www.moveup.se/job ... Läs mer
Tredje kvartalet, juli – september 2020 • Rörelsens intäkter uppgick till 110 718 kr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till ­2 572 972 kr (­1 184 609) • Resultat per aktie ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har emottagit en uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) om ytterligare leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test). Ordern mots ... Läs mer
Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), org.nr 556811-5272 (”Hemcheck Sweden” eller ”Bolaget”), med säte i Karlstads kommun, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett abonnemangsavtal med Tartu universitetssjukhus om leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test) för användning vid provtagning på den hematologis ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har förlängt utvärderingsavtalet med Hemakim Tibbi Ürünler San.Ve Tic. A.S (”Hemakim”), avseende potentiell distribution i Turkiet, till slutet av 2020. Det tidigare utvär ... Läs mer
Brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE), har offentliggjort en Medtech Innovation Briefing (MIB) avseende Hemcheck:s innovativa teknologi för patientnära hemolysdetektion. ... Läs mer
Andra kvartalet, april – juni 2020 • Rörelsens intäkter uppgick till 53 975 kr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till ­-3 163 426 kr (­-1 725 621) • Resultat per aktie uppgi ... Läs mer
Hemcheck har slutfört förberedelsefasen inom Bridgehead Europe programmet, genom att välja ut två fokusmarknader och två lokala partners som ska hjälpa Hemcheck på dessa marknader. I Nederländ ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB och Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) har tecknat ett avtal om leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test). Ordern är en första utvärderings ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har lämnat in en patentansökan avseende en ny produkt kopplat till blodgasmarknaden. Detta i enlighet med nuvarande strategi att skydda bolagets teknologi immaterialrättsligt. Un ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har blivit utvalt av en jury att delta i EIT:s program Bridgehead Europe. EIT, europeiska institutet för innovation och teknik, är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen fö ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett 3 månader långt utvärderingsavtal, med start i juni 2020 och med möjlighet till en övergång till ett 33 månader långt distributörsavtal med Hemakim Tibbi Ü ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB höll idag, den 14 maj 2020, årsstämma i Karlstad. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller valberedningens tidigare offentliggjorda för ... Läs mer
Första kvartalet, januari – mars 2020 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 828 029 kr (-1 300 031) • Resultat per aktie uppgick ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett abonnemangsavtal med SYNLAB Sverige AB om leverans av en avläsare och tillhörande engångstester (v-Test) för användning inom utbildning och företagshälsovård ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.hemcheck.com samt i form av b ... Läs mer
Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 13.00 på Lagergrens gata 2 i Karlstad. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när st ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett 26 månader långt distributionsavtal med Antisel Selidis Bros SA (”ANTISEL”), en av de ledande distributörerna av medicintekniska produkter och tjänster på d ... Läs mer
Vi får många frågor avseende effekter på Hemcheck från den pågående SARS-CoV-2 pandemin. På ett övergripande plan har det inte påverkat intresset för våra produkter, varken negativt eller ... Läs mer
Vill du vara med och kommersialisera en tjänst som både kan förbättra och effektivisera dagens hälso- och sjukvård? Nu söker vi någon som kan stärka upp teamet med fokus på kvalitetssäkr ... Läs mer
Fjärde kvartalet 2019, (1 oktober – 31 december) Helåret 2019, (1 januari – 31 december) Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com Hemcheck utökade sin CE-märkning, tecknade ... Läs mer
Nyligen arrangerades Labquality Days i Helsingfors med inriktning på optimering av kvalitet och användning av analyssvar från lab. Hemcheck var självklart på plats. 6-7 februari arrangerades L ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB och Capio S:t Görans sjukhus har som tidigare kommunicerats slutfört studien på sjukhusets akutmottagning för att utvärdera om Hemchecks produktkoncept kan sänka hemolysfrekve ... Läs mer
Hemcheck har blivit uppmärksammat av MedTech Outlook som ett av topp tio framtida medicinteknikbolag i Europa, och Vd Joen Averstad har blivit intervjuad i tidningen. Läs mer https://medtech-e ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB och Capio S:t Görans sjukhus har slutfört studien på sjukhusets akutmottagning för att utvärdera om Hemchecks produktkoncept kan sänka hemolysfrekvensen i hemolyskänsliga blo ... Läs mer
  3-4 december var det dags för EIT Health Matchmaking event på det anrika börshuset Palais Brongniart i Paris. Eventet är en del i EITs arbete med att stärka Europas innovationsförm ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB och Siemens Healthcare A/S (Siemens Healthineers) har tecknat ett samarbetsavtal rörande marknaden för blodgasanalyser med inriktning på Norden. Samarbetsavtalet gäller initialt ... Läs mer
Föreläsningar, produktutställning och många intressanta möten, så kan PNA-dagarna i Boden sammanfattas. Hemcheck deltog som utställare vid eventet och många visade intresse för tjänsten, ... Läs mer
Över 5500 utställare från 71 länder och över 100 000 besökare, så såg deltagandet ut när årets upplaga av Medica mässan nyligen arrangerades i Düsseldorf. Hemcheck var på plats för ... Läs mer
Tredje kvartalet, juli – september 2019 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 184 609 kr (-1 071 780) • Resultat per aktie u ... Läs mer
Den 2-3 oktober arrangerades Swedish LabDays på Stockholmsmässan. Bakom eventet stod branchorganisationen Swedish Labtech och tidningen Life Science Sweden med Kemivärlden, Nordens största tidskri ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har idag lämnat in all dokumentation till Läkemedelsverket som krävs för att utöka CE-märkningen avseende hemolystest i vakuumrör, v-Test, till att omfatta så kallade serum ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB och Capio S:t Görans sjukhus har fått godkännande av etikprövningsmyndigheten (EPN) om att inleda en studie på Capio S:t Görans sjukhus akutmottagning för att utvärdera om ... Läs mer
Intressanta föreläsningar, meriterade föreläsare, bra paneldebatter om framtidens hälso- och sjukvård och ett stort antal utställare och dedikerade besökare – så sammanfattar Hemcheck förs ... Läs mer
9-10 september var det dags för LabDays 2019, Danmarks största fackmässa för laboratorieteknik. Det årliga eventet gästades av ett 70 tal utställare och cirka 1300 besökare. – Den här var ... Läs mer
Den 3-5 september deltog Hemcheck i MedTech Mission to NHS Expo 2019 och NHS Opportunities Workshop i Manchester. Hemcheck var ett av tre utvalda svenska bolag som bjudits in att delta av Brittiska De ... Läs mer
Andra kvartalet, april – juni 2019 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 725 621 kr (-1 333 751) • Resultat per aktie upp ... Läs mer
I juli meddelade UK Department of International Trade (DIT) att de valt ut Hemcheck som ett av tre svenska bolag som får delta vid MedTech Mission to NHS Expo 2019 och NHS Opportunities Workshop i Ma ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett nytt avtal med SHL Technologies Limited, som är en del av den internationella koncernen SHL Group. Avtalet avser ökad kapacitet och automatisering av produktionen ... Läs mer
ABG Sundal Colliers seminarium Introduce Investor Days, där företagsledare från olika börsbolag bjuds in för att presentera sin verksamhet, anordnas kvartalsvis. Hemcheck medverkar den 2 septembe ... Läs mer
Vad kan Hemchecks koncept för patientnära hemolysdetektion innebära för just din verksamhet? Nu kan du ta reda på den hälsoekonomiska effekten vid användande av Hemchecks hemolystest för vakuu ... Läs mer

2019-07-18

          Hej, Det har varit ett händelserikt första halvår 2019 för Hemcheck, där vårt CE-märkta koncept tagit oss in i en ny fas. Arbetet fö ... Läs mer
25-26 juni begav sig Hemcheck till Lille i Frankrike för att delta i MedFIT 2019, och eventet var även en uppstart för de utvalda deltagarna i Go Global Canada. Under de två dagarna arrangerades b ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har, som ett av totalt 13 europeiska bolag, blivit utvalt av en jury att delta i EIT: s program GoGlobal Canada. EIT, Europeiska institutet för innovation och teknik, är ett EU-or ... Läs mer
Med omdömen som ”den mest spännande och innovativa produkten på årets mässa” och ”ett helt nytt och unikt sätt att lösa problemen med hemolys inom sjukvården” åkte Hemcheck hem fr ... Läs mer
Hur vanligt förekommande är hemolys i samband med provtagning med blodgassprutor på en akutmottagning? Det var ett av svaren Hemcheck sökte och fick när de i samarbete med Västmanlands sjukhus i ... Läs mer
19-23 maj arrangerar International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) och European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFML) sin 23:e europeiska ... Läs mer
Joen Averstad har jobbat som managementkonsult med fokus på hälso- och sjukvård i över tio år. I går började han sitt nya uppdrag som vd för Hemcheck. – Jag ser fram emot att leda Hemcheck ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 14 maj 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Karlstad, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information om inneh ... Läs mer
  Den välrenommerade facktidskriften Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation har beslutat att publicera en vetenskaplig artikel om Hemchecks egenutvecklade tjänst för ... Läs mer
Perioden januari – mars 2019 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (10) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 300 tkr (-1 181) • Resultat per aktie uppgick till -0,08 kronor ... Läs mer

2019-04-18

Henrik Duhalde, klinisk specialist hos Hemcheck, som nu är åter i tjänst efter en tids föräldraledighet.   Vad har du på gång?  - Mitt fokus är att vara på sjukhus runtom i land ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB kallar till årsstämma den 14 maj 2019 Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), org.nr 556811-5272, kallas härmed till årsstämma enligt kallelse nedan. I pressmeddelande från ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.hemcheck.com samt i form av ... Läs mer
22-23 mars var det dags för Hemcheck att bege sig till Zagreb för att delta vid EFML-konferensen, en konferens som inte bara gav nya värdefulla kontakter det gav även ett tydligt kvitto att Hemche ... Läs mer
Styrelsen för Hemcheck Sweden AB har beslutat att utse Joen Averstad till ny verkställande direktör för Hemcheck Sweden AB. Annelie Brolinson, som varit bolagets vd sedan 2012, övergår till pos ... Läs mer
Som ett led i Hemcheck Sweden AB (publ) vidareutveckling av sin verksamhet har styrelsen idag den 1 april 2019 beslutat om en riktad emission av 600 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieä ... Läs mer

2019-03-22

Tiden går fort. Sedan vårt förra nyhetsbrev har vi hunnit presentera vår bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018. Den hittar ni på vår webb om ni vill läsa mer i samlad form om året som ... Läs mer
22-23 mars arrangerar European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine sin femte konferens avseende kvalitetsarbete inom preanalys, den här gången i Zagreb. Vartannat år samlas ... Läs mer
Bokslutskommuniké för Hemcheck AB Perioden 1 januari – 31 december, samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2018 Hemchecks lösningar för detektion av hemolys CE-märkta Under fjärde kva ... Läs mer
  Hemchecks test avsett för detektion av hemolys i samband med blodprovstagning med vakuumrör, den vanligaste blodprovstypen inom vården, är nu CE-märkt. CE-märkningen innebär en kvalit ... Läs mer
HemCheck har nyligen, med väl godkänt resultat, avslutat valideringsfasen för det test avsett för blodprov i vakuumrör med tillhörande avläsare som ingår i bolagets produktkoncept. I koncepte ... Läs mer
Karin Dahllöf har varit med och lanserat flera medtechprodukter på både svensk och internationell marknad och i maj klev hon på uppdraget som ny styrelseledamot för Hemcheck – nu ser hon fram e ... Läs mer
Hemchecks test avsett för detektion av hemolys i samband med provtagning med så kallade blodgassprutor, har nu blivit CE-märkt. CE-märkningen är både en kvalitetssäkring och en förutsättning ... Läs mer
Tredje kvartalet, juli – september 2018 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 kronor (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 072 tkr (-546) • Resultat per aktie uppgick till -0 ... Läs mer

2018-11-01

Johan Burnett som arbetat som klinisk samordnare hos Hemcheck sedan början av september i år. Hur har dina första två månader varit? Det har, så klart, varit mycket att sätta sig in i ... Läs mer
Hemcheck har, med klart godkänt resultat, avslutat verifieringsfasen för sitt engångstest för detektion av hemolys i blodprov med vakuumrör. Verifieringsfasen är ett av flera viktiga steg i pro ... Läs mer
Peter är civilekonom och har en lång erfarenhet från försäljning, marknadsföring och strategiarbete inom Life Science och Medtechbolag. Han kommer närmast från posten som Country Manager på M ... Läs mer
HemCheck har nyligen, med väl godkänt resultat, avslutat valideringsfasen för testet avsett för blodgassprutor med tillhörande avläsare som ingår i bolagets produktkoncept. Valideringsfasen är ... Läs mer
2011 disputerade Maria Bohlin i analytisk kemi vid Karlstads universitet. Det var kort därefter som hon kom i kontakt med HemCheck första gången. Efter några år inom läkemedelsindustrin är hon ... Läs mer
HemCheck AB har rekryterat Peter Andersson som ny sälj- och marknadschef tillika vice vd. Han kommer närmast från posten som Country Manager för företaget M Care AB, inriktat på produkter för ... Läs mer
Nyligen avslutade HemCheck den viktiga verifieringsfasen och har därigenom nått ännu en milstolpe. – Vi är mycket nöjda med resultatet, det har gått över förväntan, berättar Eva-Lotta Pal ... Läs mer
Andra kvartalet, april – juni 2018 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 kronor (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 334 tkr (-1 592) • Resultat per aktie uppgick till -0,0 ... Läs mer
29-30 augusti arrangerar Laboratorieinstruktörers och informatörers nätverk för utbildning och samverkan (LINUS) sin årliga konferens, LINUS-dagarna. Temat för årets upplaga är värdeskapande ... Läs mer
HemCheck har nyligen, med gott resultat, avslutat den så kallade verifieringsfasen för produktkonceptet avsett för blodgassprutor och går nu in i valideringsfasen. Verifieringen är ett viktigt st ... Läs mer
Vill du jobba i ett spännande utvecklingsbolag med ett produktkoncept som närmar sig marknadslansering?  HemCheck utvecklar och tillverkar ett koncept för patientnära hemolysdetektion. Fö ... Läs mer

2018-07-10

Nu är det sommar och tid för semester. Vi har under året lagt mycket tid på att förbereda vår marknadslansering. I slutet på juni passerade vi ännu en milstolpe. Då fick vi avläsaren i produ ... Läs mer
HemChecks produktkoncept Helge är på god väg att lämna prototypstadiet. Nyligen anlände de första avläsarna från Scanfil som nu testats med gott resultat. – Nu har vi tagit ännu ett stort ... Läs mer
12-15 juni arrangeras Nordiska kongressen för klinisk kemi i Helsingfors. Kongressen är ett intressant och viktigt arrangemang inom klinisk kemi och laboratoriemedicin. Besökarna får inte bara ta ... Läs mer

2018-06-13

När det händer mycket är det lätt att glömma bort att berätta om vad som pågår. Därför kommer vi från och med nu regelbundet publicera ett kort nyhetsbrev där vi beskriver utvecklingen fr ... Läs mer
Hemcheck fanns bland de nominerade bolagen när SvD Börsplus IPO guide idag utsåg de bästa noteringarna under 2017. I kategorin kvalitet i klassen ”mikrobolag” placerade sig Hemcheck på fe ... Läs mer
Att CE-märka en produkt är inte bara en kvalitetssäkring för de som ska använda produkten, det är också en märkning som krävs för att en produkt ska få användas i vården – och HemCheck ... Läs mer
Med lång erfarenhet från laboratoriearbete inom klinisk kemi till att hjälpa internationella IVD/ medtechbolag med marknadsföring, produktlansering och försäljning – Nu ser Karin Dahllöf fr ... Läs mer
Foto Rikard Ekberg Sedan 2016 har Anna Dalgaard suttit som ledamot i HemChecks styrelse – i går valdes hon till ordförande. – HemCheck befinner sig i ett spännande skede och jag ser fram e ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) höll årsstämma den 14 maj 2018 i Karlstad. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet förslagen i kallelsen till stämman: Årsst ... Läs mer
Karlstad 9 maj 2018: Under årets första kvartal har nyckelavtal slutits för serietillverkning inför lanseringen av HemChecks produkter. Genom de teckningsoptioner som emitterades i samband med not ... Läs mer
  HemCheck har tecknat ett samarbetsavtal med den globala tillverkaren Scanfil. Scanfil kommer tillverka de avläsare som används i HemChecks produktkoncept Helge, avsett för patientnära de ... Läs mer
HemCheck har tecknat ett samarbetsavtal med den globala tillverkaren Scanfil. Scanfil kommer tillverka de avläsare som används i HemChecks produktkoncept Helge, avsett för patientnära detektion av ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017.  Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.hemcheck.com samt i fo ... Läs mer
Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2018 kl. 13.00 på Lagergrens gata 2 i Karlstad. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämma ... Läs mer
Kravprofil Vikariat 1 juni 2018 – 31 januari 2019 HemCheck utvecklar och tillverkar ett koncept för patientnära hemolysdetektion. Företaget har senaste tiden nått stor framgång inom utveckl ... Läs mer
Karlstad 29 mars 2018: Hemcheck Sweden AB kan nu presentera resultat från den kliniska studie om hemolys i blodgasanalyser som genomförts i samarbete med Västerås sjukhus. Studien visar att hemoly ... Läs mer
HemCheck Sweden AB byter Certified Advisor Karlstad 27 mars 2018: HemCheck Sweden AB informerar härmed om att bolaget beslutat byta Certified Adviser från Corpura AB till FNCA Sweden AB. Bytet ... Läs mer
I artikeln om HemCheck AB, som publicerades i Nya Wermlands-Tidningen den 21 mars 2018, fanns felaktigheter angående den planerade CE-märkningen av HemChecks produktkoncept Helge. Den korrekta uppgi ... Läs mer
SWEETs18, The National Emergency Emergency Meeting, is arranged between 7-9 of March in Stockholm, Sweden. For three days, Sweden's emergency medical practitioners and emergency nurses meet to discuss ... Läs mer
USPTO, det amerikanska patentverket, meddelar att HemChecks patentansökan gällande bolagets teknik för hemolysdetektion kommer att beviljas i USA. - Det är mycket glädjande att vi fått detta ... Läs mer
Teckningsperioden för TO 1 avslutades den 9 februari 2018 och under denna period nyttjades 4 843 630 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 9 ... Läs mer
Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i mars 2017 kan aktier tecknas under perioden 29 januari – 9 februari 2018. En teckningsoption av serie TO ... Läs mer
För mer information >> Anmälningssedel inlösen TO >> Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet >> ... Läs mer
Karlstad 23 januari 2018: HemCheck Sweden AB meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal med Region Västmanland avseende en studie för att kartlägga förekomsten av hemolys i blodgasprover tagna vi ... Läs mer
23 januari är det dags för Feminvest att tillsammans med Analyst Group bjuda in till årets första event. Eventet inleds med en fördjupad analysutbildning ledd av Analyst Group följt av två för ... Läs mer
Den 30 januari deltar HemCheck på Aktiedagen i Lund, ett eventet som arrangeras av Aktiespararna. Eventet erbjuder en unik chans att träffa de medverkande bolagen och ställa frågor till bolagens r ... Läs mer
HemCheck har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med SHL Technologies Limited som är en del av den internationella koncernen SHL Group. Avtalet innebär att SHL ska tillverka de engångstester so ... Läs mer
HemCheck Sweden AB meddelar idag att bolaget avser vidareutveckla sitt produktkoncept Helge till att omfatta även hemolysdetektion i samband med blodgasanalys. Blodgasanalys, som är en del av rutina ... Läs mer
Läs mer >> ... Läs mer
Det medicintekniska bolaget HemCheck, som utvecklar ett patientnära test för detektion av hemolys, kan idag meddela att den digitala avläsare som utgör en del av bolagets produktkoncept Helge, kal ... Läs mer
Ett nyhetsbrev från HemCheck Läs >> ... Läs mer
Tändstickspalatset, Banksalen, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Mellan kl 18.00 - 19.00 Anmälan till: info@hemcheck.com senast 1/12 Läs mer >> ... Läs mer
Nytt projekt, nytt samarbete och en möjlighet att göra skillnad. Tillsammans med en forskare från Karolinska Institutet ska HemCheck söka svar på hur vanligt förekommande hemolys är vid blodgas ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Pressmeddelande >> Kvartalsrapport Q3 2017 >> ... Läs mer
Vid sitt sammanträde i oktober beslutade Etikprövningsnämnden i Uppsala att godkänna HemChecks ansökan om att få genomföra en studie bestående av en metodjämförelse vid akutmottagningen och ... Läs mer
HemCheck Sverige AB har inlett ett samarbete med kommunikationskonsulten Eric Österberg, som sedan 2009 är verksam i det egna bolaget Oysterberry Communication AB. Eric kommer att arbeta som rådgiv ... Läs mer
  Många intressanta möten idag på Företagsmingel, Karolinska institutet. Internship projects for postdocs and early career researchers. För mer information: https://ki.se/sites/default/f ... Läs mer
Till Vårdfokus >> ... Läs mer
  HemCheck deltog på Flisa kongressen i Jönköping vilken syftar till att stimulera utvecklingen av ambulanssjukvården. Det var spännande att uppleva det växande intresset för patien ... Läs mer
[et_pb_section bb_built="1" admin_label="section"][et_pb_row admin_label="Rad"][et_pb_column type="1_3"][et_pb_text admin_label="Text" background_layout="light" text_orientation="left" use_border_colo ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2017. Pressmeddelande >> Kvartalsrapport Q2 2017 >> ... Läs mer
[et_pb_section bb_built="1" admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Text" background_layout="light" text_orientation="left" use_border_colo ... Läs mer
Till Privata Affärer >> ... Läs mer
Läs pressmeddelande >> ... Läs mer
[et_pb_section bb_built="1" admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Text" background_layout="light" text_orientation="left" use_border_colo ... Läs mer
hemCheck, ett medicintekniskt företag som adresserar problemet med hemolys, offentliggör resultat från användartester vid Centralsjukhuset Karlstad, där sjuksköterskor har använt en prototyp av ... Läs mer
Beslut vid årsstämman i Hemcheck Sweden AB (publ) den 30 maj 2017 Läs mer >> ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017. Ladda ner rapport >> Sammanfattning av delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2017 Rö ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017. Ladda ner rapport >> Sammanfattning av delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2017 ... Läs mer

2017-05-04

Ett nyhetsbrev från HemCheck In English >> På Svenska >>     ... Läs mer
hemCheck offentliggör årsredovsining för 2016 - Regulatorisk Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japa ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) kallar till årsstämma - Regulatorisk Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Jap ... Läs mer
  Improving quality in the preanalytical phase through innovation is not only the slogan for the 4th EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase in Amsterdam, it is also the groundwork ... Läs mer
hemCheck har godkänts för handel på Nasdaq First North - Regulatorisk Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kan ... Läs mer
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya ... Läs mer
[et_pb_section bb_built="1" admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Text"] Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras ell ... Läs mer
Rättelse avseende lock-up för teckningsåtagare i hemChecks prospekt Den 16 januari 2017 godkände och registrerade Finansinspektionen samt offentliggjorde Hemcheck Sweden AB (publ) ("hemCheck") et ... Läs mer
Den 16 januari 2017 godkände och registrerade Finansinspektionen samt offentliggjorde Hemcheck Sweden AB (publ) ("hemCheck") ett prospekt ("Prospektet") med anledning av att styrelsen i hemCheck besl ... Läs mer
Den 16 januari 2017 godkände och registrerade Finansinspektionen samt offentliggjorde Hemcheck Sweden AB (publ) ("hemCheck") ett prospekt ("Prospektet") med anledning av att styrelsen i hemCheck besl ... Läs mer
[et_pb_section bb_built="1" admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Text"] Rättelse avseende lock-up för teckningsåtagare i hemChecks p ... Läs mer
hemChecks emission övertecknad Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz ... Läs mer
[et_pb_section bb_built="1" admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Text"] [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section] ... Läs mer
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inomeller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Z ... Läs mer
hemCheck inleder teckningsperiod för nyemission om 28,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indir ... Läs mer
hemCheck offentliggör prospekt avseende nyemission om 28,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller in ... Läs mer
[et_pb_section bb_built="1" admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Text"] Styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ) (”hemCheck” eller ... Läs mer
  A global problem and its potential solution is presented in this short film.   ... Läs mer
On Tuesday the 10th of January Annelie Brolinson, the CEO of hemCheck, will be on stage at Handelskammaren Värmlands regular and, as always, sold out breakfast seminar in Karlstad. -This will be the ... Läs mer