Kallelse till extra bolagsstämma i Bio Vitos Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Bio Vitos Pharma AB, org.nr 556811–5272 (”Bio Vitos” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 februari 2024 kl. 13.00 på Nanna Svartz väg 2 i Solna. Registrering till stämman börjar kl. 12.30.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

(i)  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 21 februari 2024, samt

(ii)  dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud” i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 26 februari 2024.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 23 februari 2024 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 23 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast måndagen den 26 februari 2024 anmäla detta till Bolaget antingen:

(i)  genom e-post till info@biovitospharma.se, eller

(ii)  genom post till Bio Vitos Pharma AB, Nanna Svartz väg 4, 171 65 Solna, Stockholm (märk kuvertet ”EGM 2024”).

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Bio Vitos Pharma AB, Nanna Svartz väg 4, 171 65 Solna, Stockholm (märk kuvertet ”EGM 2024”) i god tid före stämman och gärna senast måndagen den 26 februari 2024.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.biovitospharma.se

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning:

1)  Stämman öppnas;

2)  Val av ordförande vid stämman;

3)  Upprättande och godkännande av röstlängd;

4)  Godkännande av dagordning;

5)  Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;

6)  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

7)  Fastställande av antalet styrelseledamöter

8)  Val av styrelseledamöter;

9)  Beslut om justeringsbemyndigande;

10)  Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Styrelsen och valberedningen föreslår följande.

2 Val av ordförande vid stämman

Beslutsförslag: Att Jesper Birgemo eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

7 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutsförslag: Att styrelsen ska bestå av tre ledamöter.

8 Val av styrelseledamöter

Beslutsförslag: Att Bo Ziedén väljs till styrelseledamot (nyval) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Richard Wall kvarstår som styrelseordförande och Igor Lokot kvarstår som styrelseledamot. Anna Dalgaard, Karin Dahllöf och Mathias Karlsson avgår från styrelsen.

Mer information kring Bo Ziedén, återfinns nedan:

Dr Bo Ziedén är 61 år och läkare med specialistutbildning inom internmedicin samt strokemedicin. Han har över 30 års erfarenhet av kliniskt arbete och att genomföra och publicera kliniska studier med fokus på kardiovaskulära risker och stroke. Bo Ziedén äger inga aktier i Bio Vitos Pharma AB och är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

9 Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 294 020 946. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget, och på Bolagets webbplats www.biovitospharma.se och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppsala i februari 2024

Bio Vitos Pharma AB

Styrelsen

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us