Bokslutskommuniké för Bio Vitos Pharma

Fjärde kvartalet 2023 (1 oktober – 31 december)

Rörelsens intäkter uppgick till 819 302 (595 790) kr

Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 077 493 (-2 946 421) kr

Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,09) kr

Perioden 1 januari – 31 december, 2023

Rörelsens intäkter uppgick till 2 995 566 (1 319 785) kr

Resultat efter finansiella poster uppgick -12 867 159 (-14 900 091) kr

Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,43) kr

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2023

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.biovitospharma.se

Ett nytt kapitel har börjat

2023 har varit ett mycket händelserikt år som till stor del handlat om att stöpa om Bolaget i en ny skepnad. I början av året tecknades avtalet med Bio Vitos Medical Ltd som banat väg för den förändring av bolaget som skett under året. Inför 2023 initierades ett kraftigt besparingsprogram där samtliga kostnader radikalt minskades. Genom avtalet med Bio Vitos Medical Ltd kunde nytt kapital tillgodogöras bolaget men även mycket intressanta IP-rättigheter.

En stor del av året, mellan april och november, har sedan gått åt till att strukturera om verk- samheten samt att genomföra alla steg som krävts för att uppnå alla villkor som Nasdaq ställt i processen kring fortsatt notering. Det har varit en utmanande process men vi är väldigt glada att alla steg nu är slutförda.

Parallellt har den gamla verksamheten avseende hemolysdetektion löpt på, om än i långsammare takt. Det finns fortsatt intresse för produkterna med återkommande order, även om det inte är i stor skala. Verksamheten är nu helt förlagd i ett dotterbolag, Hemcheck Management AB, som är ett helägt dotterbolag till Bio Vitos Pharma AB. Ett tidigare dotterbolag, Hemcheck Holding AB, som under året delades ut till aktieägarna, äger dock rätt till en stor del av framtida värdeutveckling i det bolaget.

Under fjärde kvartalet genomfördes de sista stegen för att uppnå alla villkor för fortsatt notering. En ny laguppställning har formats där en delvis ny styrelse tillträtt i november och jag tillträdde även som ny VD. Bolaget bytte då också namn till Bio Vitos Pharma AB.

Det är ett mycket intressant uppdrag jag åtagit mig, och jag tycker framtiden ser intressant ut för bolaget. I slutet av året fick vi den goda nyheten att det Europeiska patentverket (EPO) tilldelade ett patent som Bio Vitos Pharma äger rättigheterna till i stora marknader, vilket är mycket viktigt för bolagets framtida produkt Succifer.

Vi har även påbörjat arbetet med att öka evidensen kring Succifer. Ett exempel på det är vår fördjupade studie med titeln ”Effect
of oral iron succinate on iron deposits and exercise capacity in female athletes” som nu har kommit långt i planeringsstadiet och där ansökan om etisk prövning är inlämnad. Denna studie kommer att bidra till vår förståelse av Succifers påverkan på järndepåer och träningskapacitet hos kvinnliga basketspelare och stärka vårt vetenskapliga fundament.

Jag ser mycket fram emot att leda bolaget vidare och se till så att bolaget kan ta nästa steg i att utveckla och kommersialisera Succifer och de IP-rättigheter som anskaffats av bolaget.

Jesper Birgemo

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Bio Vitos Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2024 klockan 08.30

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us