Sista dag för teckning av aktier i den pågående företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Imorgon, den 22 juni 2022, är sista dagen för teckning i Hemcheck Sweden AB:s (”Hemcheck” eller ”Bolaget”) pågående företrädesemission av aktier om cirka 15,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Notera att vissa banker och förvaltare har sista dag för teckning redan idag. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

Företrädesemissionen omfattar högst 30 861 168 aktier om cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK och emissionsgarantier om cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen.

För fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till det memorandum som upprättats i samband med Företrädesemissionen, som bland annat finns tillgängligt på Hemchecks hemsida www.hemcheck.se

Rådgivare

Corpura Fondkomission AB är finansiell rådgivare, Fredersen AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joen Averstad
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 76 108 81 91
E-mail: joen.averstad@hemcheck.com

Kort om Hemcheck 

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us