Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 juni 2022

Andra kvartalet 2022 (1 april – 30 juni)

• Rörelsens intäkter uppgick till 219 163 kr (324 505)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 115 427 kr (-3 721 662)

• Resultat per aktie uppgick till -0,21 kr (-0,19)

Perioden 1 januari – 30 juni 2022

• Rörelsens intäkter uppgick till 437 729 kr (505 679)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 022 624 kr (-7 437 429)

• Resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,39)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Händelserikt kvartal med flera nya ordrar och CE-märkning

Andra kvartalet 2022 var ett händelserikt kvartal, kanske det hittills mest händelserika i Hemchecks historia. Vi kunde teckna nya distributörsavtal på ett antal marknader och räkna in flera nya kunder. Dessutom CE-märkte vi våra produkter för diagnostiskt bruk och slutförde arbetet med anpassningen till det nya IVDR-regelverket.

CE-märkningen av våra produkter för diagnostiskt bruk stärker både vår försäljnings- och lönsamhetspotential, eftersom det nu blir möjligt att bearbeta helt nya marknadssegment, och det till klart högre prisnivåer än dagens. Patienter inom relevanta segment kan få snabbare och bättre vård genom att våra produkter kan upptäcka intravaskulär hemolys mycket snabbare och enklare än andra metoder. Redan under kvartalet startade vi upp tester och fick provorder inom detta användningsområde, vilket är positiva tecken.

Både CE-märkningen och arbetet med anpassningen till det nya IVDR-regelverket har varit mycket omfattande och har krävt stora arbetsinsatser. Jag är glad över att vi nu gått i mål och vill ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till Hemchecks team, där alla på olika sätt bidragit till framgången.

Under juni genomförde vi dessutom en företrädesemission som tillför oss nya medel för den fortsatta verksamheten. Arbetet med Hemchecks långsiktiga finansiering fortsätter med fokus på ökad försäljning, åtstramning av vissa kostnader och utvärdering av möjliga strategiska samarbeten.

Sammanfattningsvis har mycket positivt hänt under året och jag ser fram emot vår fortsatta resa.

Joen Averstad

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 klockan 10.30.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us