Kommuniké från extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

Hemcheck Sweden AB (publ) (”Hemcheck” eller ”Bolaget”) avhöll den 1 juni 2022 extra bolagsstämma. Stämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman godkändes styrelsens beslut från den 16 maj 2022 om företrädesemission.

Nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Beslutet innebär i korthet en nyemission av högst 30 861 168 aktier till en teckningskurs uppgående till 0,50 kronor. Teckningsperioden ska löpa från och med den 8 juni 2022 till och med den 22 juni 2022.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Hemcheck cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som kommer offentliggöras före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.hemcheck.se.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, kontakta:

Joen Averstad, VD, Hemcheck Sweden AB
Tel: 076 108 81 91
E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us