Kommuniké från årsstämma 2023 i Hemcheck Sweden AB (publ)

Hemcheck Sweden AB (publ) höll tisdagen den 25 april 2023 årsstämma i bolagets lokaler med adress Nanna Svartz väg 4 i Solna. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Beslut om godkännande av förvärv av immateriella rättigheter från Bio Vitos Medical Limited
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att bolaget förvärvar immateriella rättigheter från Bio Vitos innebärande bl.a. (i) avyttring av Hemcheck Management AB, (ii) ändringar av bolagsordningen, (iii) minskning av aktiekapitalet, (iv) riktad nyemission av aktier till Bio Vitos samt (v) utdelning av aktier i Hemcheck Holding AB.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget för räkenskapsåret 2022 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition, d.v.s. att årets förlust balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anna Dalgaard, Karin Dahllöf, Hjalmar Didrikson och Mathias Karlsson.

I enlighet med valberedningens beslut valdes det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB till bolagets revisor. Det antecknades att Filip Laurin utsetts av BDO Göteborg AB till att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen m.m.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelse och revisor ska utgå enligt valberedningens förslag.

Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

De fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.hemcheck.com).

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us