Hemcheck: Beslut vid årsstämma i Hemcheck Sweden AB 2018

Hemcheck Sweden AB (publ) höll årsstämma den 14 maj 2018 i Karlstad. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet förslagen i kallelsen till stämman:

Årsstämman i Hemcheck Sweden AB (publ), som hölls den 14 maj 2018, fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Jenni Björnulfson, Anna Dalgaard, Hjalmar Didrikson och Torbjörn Koivisto till styrelseledamöter och nyval av Karin Dahllöf till styrelseledamot samt omval av Måns Alfvén till styrelsesuppleant. Fredrik Sjövall hade avböjt förfrågan om att ställa upp för omval och trädde därmed ur styrelsen. Anna Dalgaard nyvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelsen beslutades utgå med 125 000 kr till styrelsens ordförande och 62 500 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Jan Nyström som huvudansvarig revisor.

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner.

Beslut togs även om principer för valberedning.

För ytterligare information:

Annelie Brolinson, vd, tfn. +46 70 288 0826

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck

HemCheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett produktkoncept som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. På så sätt kan HemCheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. HemChecks produktkoncept Helge, består av engångstest för vakuumrör och blodgassprutor samt en digital avläsare. Bolaget är baserat i Karlstad, Sverige. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser för HemcCheck.

Viktig information

Denna information är sådan information som hemCheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl.1509.00

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us