Hemcheck utvalt som deltagare i EU:s EIT Health initiativ Bridgehead Europe

Hemcheck Sweden AB har blivit utvalt av en jury att delta i EIT:s program Bridgehead Europe. EIT, europeiska institutet för innovation och teknik, är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen för att stärka Europas innovationsförmåga. EIT Health, som är en del av EIT, är världens största innovationsnätverk och består av över 140 partners från näringsliv, forskninginstutitioner och universitet i Europa. Bridgehead Europe är ett program där deltagarna tilldelas medel om 30 000 EUR som ska användas under ett år för att finansiera internationaliseringsaktiviteter i utvalda marknader inom EU, där det deltagande företaget inte har sin huvudsakliga hemvist.

Att ha blivit utvalda som deltagare visar på att viktiga beslutsfattare i andra länder ser våra lösningar som intressanta och att det finns god marknadspotential i andra europeiska länder. Det kommer att stärka våra möjligheter i de utvalda länderna och förhoppningsvis snabba på kommersialiseringstakten, vilket är väldigt positivt säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

Programmet kommer att påbörjas i slutet av juni för att då slutligt välja de marknader som Hemcheck kommer att fokusera på inom ramen för programmet, tex tysktalande länder, Frankrike, Benelux eller Spanien, samt att välja ut lokala partners för de relevanta marknaderna som kommer att stötta arbetet.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)
Joen Averstad, vd

Tel: 076-108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Läs om EIT och Bridgehead Europe på

https://eit.europa.eu/sv/in-your-language

https://bridgehead.eithealth.eu/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us