Kommuniké från årsstämma 2024 i Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma AB (publ) höll tisdagen den 14 maj 2024 årsstämma på Nanna Svartz väg 2 i Solna. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition, d.v.s. att årets förlust balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2023 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Richard Wall och Bo Ziedén samt nyval av Joakim Friis.

Arvode till styrelsen m.m.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelse och revisor ska utgå enligt valberedningens förslag.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Övrigt

Det noterades även att stämman önskade att styrelsen aktivt arbetar mot att etablera fler affärsområden, inom ramen för bolagets verksamhet.

De fullständiga förslagen och protokollet kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.biovitospharma.se).

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us