Hemcheck Sweden AB offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Hemcheck Sweden AB (publ) (’’Hemcheck” eller ’’Bolaget’’) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier om cirka 15,4 MSEK som avslutades den 22 juni 2022 (”Företrädesemissionen”). 15 078 716 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 49 procent av Företrädesemissionen. Hemcheck tillförs därigenom cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

14 806 704 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 272 012 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades således till totalt cirka 49 procent. Sammanlagt tecknades 15 078 716 aktier. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK, varav kostnader för garanter uppgår till cirka 0,2 MSEK.

Teckning och tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det memorandum som Bolaget offentliggjorde den 8 juni 2022 (”Memorandumet”). Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter sker genom meddelande på separat utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Hemchecks aktiekapital initialt med 1 357 084,44 SEK genom utgivande av 15 078 716 aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget således till 3 093 025,14 SEK, och antalet aktier uppgår till 34 366 946 aktier.

Betalda tecknade aktier (”BTA”)

Handel med BTA sker på Nasdaq First North fram till omvandling av BTA till aktier genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 27, 2022.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB, och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen AB Advokatbyrå. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us