Idag inleds teckningsperioden i Hemchecks företrädesemission och informationsmemorandum publiceras

Idag inleds teckningsperioden i Hemcheck Sweden ABs (publ) (’’Hemcheck” eller ’’Bolaget’’) företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av en extra bolagsstämma den 1 juni 2022. Hemcheck har idag även publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Företrädesemissionen i sammandrag

Tidplan

Aktiekapital och antal aktier

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital, genom nyemission av högst 30 861 168 aktier, att öka med högst 2 777 505,12 SEK. Detta motsvarar en maximal utspädningseffekt om 62 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Memorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det Memorandum som har offentligjorts på Bolagets hemsida www.hemcheck.se.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen AB Advokatbyrå. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us