Hemcheck ingår tilläggsavtal, inväntar Nasdaqs beslut om fortsatt notering innan genomförandet av Biovitos förvärvet

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att genomföra affären med Biovitos. Efter dialog med Nasdaq har därefter Hemcheck och Biovitos enats och avtalat om att invänta Nasdaqs First Norths beslut avseende villkorat godkännande om fortsatt notering för den nya verksamheten, innan transaktionen med Biovitos slutförs. Bedömningen är initialt att den kommunicerade tidplanen för affären, i allt väsentligt, kan hållas.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us