Personer i ledning och styrelse samt aktieägare med teckningsåtagande har tecknat sina rätter i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Hemcheck Sweden AB (“Hemcheck” eller “Bolaget”) kan idag meddela att personer i ledning och styrelse, samt befintliga aktieägare med teckningsåtagande har tecknat aktier i den pågående Företrädesemissionen. Joen Averstad (VD), Anna Dalgaard (Ordförande), Jenni Björnulfson (styrelseledamot), Hjalmar Didrikson (styrelseledamot), Karin Dahllöf (styrelseledamot), Torbjörn Koivisto (styrelseledamot) samt Stockholm Karlstad Invest AB har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter motsvarande totalt cirka 1,4 MSEK i den pågående Företrädesemissionen i enlighet med memorandum.

Extra bolagsstämman beslutade den 1 juni 2022 att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 15,4 MSEK (“Företrädesemissionen”). Bolaget har sedan tidigare erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK från styrelse, ledning och befintliga aktieägare samt emissionsgarantier om cirka 1,7 MSEK, motsvarande totalt cirka 20 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen förväntas tillföra bolaget 15,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Sista dag för teckning är 22 juni 2022.

Rådgivare

Corpura Fondkomission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare, Fredersen AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us