Styrelsen i Hemcheck Sweden AB har beslutat om emission av teckningsoptioner

Som ett led i Hemcheck Sweden AB (publ) vidareutveckling av sin verksamhet har styrelsen idag den 1 april 2019 beslutat om en riktad emission av 600 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen förutsätter efterföljande godkännande från årsstämman den 14 maj 2019. Kallelse till årsstämman offentliggörs den 12 april 2019 genom särskilt pressmeddelande.

Teckningsoptionerna ska tecknas av Joen Averstad, tillträdande VD. Styrelsen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera nyckelpersoner i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Styrelsen anser vidare att optionsprogrammet kommer att öka deltagarens engagemang i Hemchecks verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

Emissionen har beslutats på i huvudsak följande villkor.

En (1) teckningsoption ger rätten, men inte skyldigheten, att teckna en (1) ny aktie vid inlösentillfället. Det maximala antal aktier som kan komma att tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 600 000, vilket motsvarar en utspädning om ca 3,7 procent.[1] Hemchecks aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 54 000 kronor.

För varje teckningsoption som tecknas ska den teckningsberättigade betala 0,8408 kronor, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. En teckningsoption berättigar innehavaren att under tiden den 1 maj 2023 till och med den 31 maj 2023 teckna en ny aktie för 15,44 kronor. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 7 maj 2019. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast den 22 maj 2019.

En förutsättning för köp av teckningsoptioner är att den teckningsberättigade ingått avtal med Hemcheck angående hembudsskyldighet vid anställningens upphörande.

Emissionen av teckningsoptioner förutsätter godkännande av årsstämman och en fullständig beskrivning av villkoren för emissionen kommer finnas tillgänglig i kallelsen till bolagsstämman. Årsstämman är planerad till den 14 maj 2019 och avses hållas på Lagergrens gata 2 i Karlstad. Kallelsen till stämman offentliggörs den 12 april 2019 genom separat pressmeddelande och beräknas att publiceras den 16 april 2019 i Post- och Inrikes Tidningar och finns tillgänglig från den 12 april 2019 på Hemchecks webbplats www.hemcheck.com. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri den 16 april 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Dalgaard, styrelseordförande

E-post: anna.dalgaard@hemcheck.com

Viktig information

Denna information är sådan information som HemCheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 klockan 10.45.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar produktkonceptet Helge, ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

[1] Beräknat genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har nyttjats för nyteckning av aktier. 

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us