Kommuniké från årsstämma i Hemcheck Sweden AB (PUBL)

Hemcheck Sweden AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 14 maj 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Karlstad, varvid följande beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.hemcheck.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Arvode till styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsearvode om 128 800 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 64 400 kronor vardera till var och en av de andra ledamöterna.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Vidare beslutade årsstämman om att omvälja styrelseledamöterna Jenni Björnulfson, Anna Dalgaard, Hjalmar Didrikson, Torbjörn Koivisto och Karin Dahllöf, samt att omvälja Måns Alfvén till styrelsesuppleant. Anna Dalgaard omvaldes som ordförande i styrelsen.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Jan Nyström fortsätter som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2019, samt av styrelsens ordförande.

Bemyndigande för styrelsen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 600 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska tillkomma Joen Averstad.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 54 000 kronor.

Beslut om emission av teckningsoptioner

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om emission av högst 60 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska tillkomma Peter Andersson.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 5 400 kronor.

***

För ytterligare information, kontakta:

Anna Dalgaard, styrelseordförande

E-post: anna.dalgaard@hemcheck.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 14:40.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us