Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB, Perioden 1 januari – 31 december samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020

Fjärde kvartalet 2020, (1 oktober – 31 december)

Helåret 2020, (1 januari – 31 december)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Flera nya avtal med bland andra Capio S:t Görans sjukhus, Tartu Universitetssjukhus och FIND

2020 var ett spännande, annorlunda och utvecklande år för Hemcheck. Vi gjorde flera viktiga framsteg under året: vi fick våra första kommersiella kunder och våra första distributörer, vi började utveckla en ny produkt för blodgasmarknaden och vår patentansökan för vår filterlösning blev godkänd i USA. Detta samtidigt som vi, liksom alla andra, fått hantera de förändrade förutsättningar som den pågående pandemin gett.

En par av de mest glädjande händelserna under året var resultatet av studien och avtalet med Capio S:t Görans sjukhus, abonnemangsavtalet med universitetssjukhuset i Tartu i Estland, samt de ordrar som vi fått från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND).

Vi har även börjat bygga upp vår distributörsbas, med fokus på marknader som är lite längre ifrån våra hemmamarknader, med avtal i Turkiet, Grekland och nu senast efter årets utgång i Kuwait. Detta är ett långsiktigt arbete som vi kommer att bygga vidare på.

Vi får också mer och mer internationell uppmärksamhet. Ett exempel är att Hemcheck blev utvalt till EIT:s program Bridgehead Europe. EIT Health är ett av världens största innovationsnätverk och i Bridgehead Europe får deltagarna medel för att finansiera internationaliseringsaktiviteter på utvalda EU-marknader. I september publicerade även brittiska National Institute for Health and Care Excellence, NICE, en så kallad Medtech Innovation Briefing (MIB) avseende Hemchecks lösning. I rapporten konstaterades att lösningen är innovativ och den kan ge flera fördelar form av minskade ledtider, snabbare kliniska beslut och färre felaktiga slutsatser baserade på resultat från blodgasanalyser.

Efter årets utgång genomförde Hemchecks styrelse en riktad emission gentemot nya och befintliga professionella investerare. Den innebar att bolaget tillfördes cirka 15 miljoner kronor före emissionskostnader, medel som vi framför allt avser att använda för att fortsätta kommersialiseringen för våra produkter, men också för att kunna CE-märka vår nya produkt för blodgasmarknaden.

Finansiering är en viktig pusselbit för att vi ska nå framgång, men för att kunna växa verksamheten behöver vi förutom fler kunder även rekrytera fler medarbetare, något som kommer att vara ett fokus under första delen av 2021. Med fjolårets framsteg i ryggen och en stärkt finansiell position ser jag fram emot ett spännande och förhoppningsvis minst lika framgångsrikt 2021.

Joen Averstad

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 klockan 08.30.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us