Hemcheck förlänger teckningstiden i affären med Bio Vitos samt sätter prelimärt emissionsdatum till 28 augusti

Styrelsen i Hemcheck har, i enlighet med villkoren i Årsstämmans beslut, beslutat att förlänga teckningstiden i affären med Bio Vitos till den 31 augusti 2023, dvs tiden när nya aktier kan ges ut till Bio Vitos. Samtidigt sätts ett preliminärt emissionsdatum till den 28 augusti när de nya aktierna är tänkta att bokas ut. Avstämningsdag för utdelning av Hemcheck Holding AB kommer att inträffa några dagar innan detta, preliminärt 25 augusti.

Processen med Nasdaq fortgår och skulle slutligt beslut från Nasdaq komma senare, så förbehåller sig styrelsen rätten att ändra på de preliminära datumen ovan.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us