Kommuniké från Hemcheck Sweden AB årsstämma den 14 maj 2020

Hemcheck Sweden AB höll idag, den 14 maj 2020, årsstämma i Karlstad. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller valberedningens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Jenni Björnulfson, Anna Dalgaard, Hjalmar Didrikson, Karin Dahllöf och Torbjörn Koivisto. Till styrelseordförande omvaldes Anna Dalgaard. Det beslöts att arvode skall utgå med 133 600 kronor till ordföranden och 66 800 kronor vardera till vardera övriga styrelseledamöter. Till revisionsbolag omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Jan Nyström kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsen och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet.

Bemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier.

Övriga beslut

Beslut togs även om instruktioner för valberedningen.

Karlstad den 14 maj 2020

Hemcheck Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us