HemCheck AB, kvartalsrapport första kvartalet 2018

Karlstad 9 maj 2018: Under årets första kvartal har nyckelavtal slutits för serietillverkning inför lanseringen av HemChecks produkter. Genom de teckningsoptioner som emitterades i samband med noteringsemissionen tillfördes cirka 29 miljoner för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen. I en omfattande klinisk studie kunde HemCheck också konstatera att produktkonceptet har mycket god förmåga att upptäcka även hemolyserade blodgasprover.

Första kvartalet (1 januari – 31 mars) 2018

Rapporten i sin helhet finns att hämta på bolagets hemsida: www.hemcheck.com

Starka partners inför marknadslanseringen

Under första kvartalet har HemCheck fokuserat på att förbereda produktkonceptet Helge för såväl CE-märkning som för en svensk marknadslansering. I mitten av januari kunde vi offentliggöra vårt avtal med SHL Technologies Limited ska producera de engångstester som ingår i konceptet. I slutet av samma månad inleddes teckningsperioden för vår option TO 1. När perioden avslutades hade vi nått en teckningsgrad på 96,3 procent, vilket innebar att vår kassa tillfördes ytterligare cirka 29 miljoner kronor.

I mars fick resultaten från den studie av hemolys i blodgasprov som genomförts i samarbete med Västmanlands sjukhus. Den visade att hemolysfrekvensen i blodgasprov uppgick till cirka åtta procent på akutmottagningen. Den visade också att Helge hade mycket god förmåga att upptäcka hemolyserade blodgasprover. Det är en bekräftelse på att vi valt rätt väg när vi beslutade att bredda vårt marknadserbjudande.

Strax efter periodens utgång tecknade vi ett avtal med tillverkaren Scanfil för produktionen av avläsaren. Avtalen med SHL och Scanfil ger oss två partners med global bas och stor erfarenhet av utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter.

Annelie Brolinson

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Annelie Brolinson,

vd Tel: +46 70 288 0826

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com 

Om HemCheck

HemCheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar produktkonceptet Helge, ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover, Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. HemChecks mål är att bidra till en förbättrad

vård genom att utveckla och kommersialisera användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen. På så sätt kan HemCheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. HemChecks produktkoncept Helge, bestående av engångstest för vakuumrör och avläsare, kommer att lanseras på den svenska marknaden under 2018 och därefter på utvalda internationella marknader. Bolaget utvecklar också motsvarande produkt för hemolystest av blodgasprov. Bolaget är baserat i Karlstad, Sverige. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser för HemcCheck.

Viktig information

Denna information är sådan information som HemCheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 klockan 09.00

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us