Kommuniké från extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB

Vid extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) idag fattades nedan beslut.

Bemyndigande avseende beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ersätter det tidigare bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2020. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 50 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för kallelsen till stämman.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst
900 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Hemcheck Sweden AB (publ) under tiden från och med den 1 december 2025 till och med den 31 december 2025.

Ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom bland annat gränserna för aktiekapital respektive antal aktier ändras.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us