Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet, perioden 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet 2021 (1 januari – 31 mars)

• Rörelsens intäkter uppgick till 181 174 kr (0)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 715 767 kr (-2 828 029)

• Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,18)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Fortsatt fokus på kommersialisering av Hemchecks system

Under årets första kvartal tog vi in nytt kapital, påbörjade flera nyrekryteringar och fortsatte vårt fokus på det kommersiella arbetet för att nå ut på våra olika marknader. Arbetet har gett resultat på alla fronter.

Det kommersiella arbetet resulterade glädjande nog i ett antal nya utvärderings- och distributörsavtal, både under kvartalet och efter dess utgång. Detta är avtal som ytterligare stärker våra positioner och ger oss möjlighet att nå ut på dessa intressanta marknader. De cirka 15 miljoner kronor före transaktionskostnader som tillfördes bolaget efter den riktade nyemission som genomfördes i januari i år, stärker oss också, om än på ett annat sätt. Vi kommer att använda dem för att genomföra ytterligare marknadssatsningar, göra fler rekryteringar och för att CE-märka vår nya produkt för blodgasmarknaden.

Efter periodens utgång fick vi glädjande resultat från de två studier vi under de första månaderna av året genomfört tillsammans med Hospital de la Santa Creu i Barcelona, det största och äldsta sjukhuset i Spanien. Resultaten var väldigt bra och därmed otroligt viktiga. Vi kommer att detaljera dessa i en kommande vetenskaplig artikel, och använda i vårt fortsatta kommersialiseringsarbete.

Vi har över tid investerat mycket i utveckling och innovation, därför är det angeläget att vi skyddar våra unika lösningar på ett bra sätt. I februari fick vi ett preliminärt godkännande från den amerikanska patentorganisationen USPTO gällande designskydd för vår avläsare, som sedan tidigare är designskyddad i Europa. Här i Sverige lämnade vi efter kvartalets utgång in en ny patentansökan för ett produktsystem kopplat till blodgasmarknaden.

Under kvartalet har vi även arbetat med att förstärka vårt team, även det ett otroligt viktigt arbete för framtiden. Vi har anställt David Melin som ny teknisk chef som under april börjat arbetet på Hemcheck. Efter periodens utgång har vi även skapat ett Clinical Advisory Board, anställt Sara Köhl som ny produktions- och logistikchef och vi arbetar nu med ytterligare rekryteringar som jag hoppas kunna offentliggöra inom kort.

Jag ser fram emot ett 2021 då vi kan fortsätta att bygga upp såväl Hemcheck som bolag som vår marknadsnärvaro, både i Sverige och på andra spännande marknader. Arbetet fortsätter.

Joen Averstad

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 klockan 08.30.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us