Delårsrapport Q1 2017 – Regulatorisk

Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017.
Ladda ner rapport >>

Sammanfattning av delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2017

Väsentliga händelser under första kvartalet
I januari erhöll hemCheck europeiskt godkännande avseende ett av bolagets nyckelpatent. Valideringsförfarande pågår nu i ett antal utvalda länder i Europa.
Bolaget genomförde under februari en framgångsrik emission som totalt inbringade 30 180 tkr före emissionskostnader.
Bolagets aktier upptogs den 15 mars för handel på First North under kortnamnet “HEMC”.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden
hemCheck har rekryterat en produktchef, Eva-Lotta Palm, med många års erfarenhet från läkemedelsbranschen där hon arbetat med forskning och utveckling. Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak innefatta verifieringsarbete med syfte att färdigställa produktkonceptet Helge bestående av engångstest samt avläsare.

 

VD kommenterar
Första kvartalet 2017 har varit det mest händelserika i bolagets historia. Arbetet med noteringen på First North utgjorde ett stort och viktigt steg för att säkra de ekonomiska förutsättningarna att arbeta vidare med utvecklingen av vårt produktkoncept. Utfallet av kapitalanskaffningen var lyckat och förutom kapital har vi också kunnat attrahera kompetenta investerare till bolaget.
Verksamheten har under kvartalet fortsatt enligt plan. Avläsaren har tagit form och finns nu som prototyp med alla de basala funktionera som slutprodukten skall ha. Vi arbetar nu internt med att vidareutveckla och verifiera avläsaren och engångstestet. Vi har också visat upp prototypen av avläsaren för vår användarpanel, bestående av en grupp sjuksköterskor. Deras feedback var positiv och vi tar med oss deras viktiga åsikter in i slutfasen av produktutvecklingen.
Utöver de omfattande testerna som pågår på Centralsjukhuset i Karlstad har engångstestet nu även testats av en mindre grupp sjuksköterskor vid akutmottagningen i Kalmar. Responsen var god även från denna grupp av användare.
Målet att förbereda produktkonceptet Helge, bestående av engångstest samt avläsare, för CE-märkning under 2017/18 kvarstår och vi arbetar fokuserat med att detta. Vi har också anställt en laboratoriechef för att möta den tilltagande arbetsmängden i våra projekt.
En annan positiv händelse under kvartalet som passerat var att EPO meddelade ett godkännande av ett av våra viktigaste produktpatent. Vi har nu vidarefört patentet in i den efterföljande valideringsfasen.
I mars medverkade hemCheck på en internationell konferens helt dedikerad till den preanalytiska fasen. Konferensen, som i år lockade rekordmånga besökare, arrangeras av European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). Temat detta år var “Förbättring av kvalitet i den preanalytiska fasen genom innovationer” vilket är precis det hemCheck arbetar med då vi utvecklar ett patientnära kvalitetstest av blodprover. Ett tydligt kvitto på relevansen av vårt arbete.
För att kartlägga hur hemolys uppfattas av marknaden har hemCheck genomfört omfattande marknadsundersökningar vid akutmottagningar och sjukhuslaboratorier i Sverige samt i Nederländerna. Den senare utfördes samarbete med Business Sweden. Marknadsundersökningarna visar att hemolys uppfattas som ett stort problem både på akutmottagningar och laboratorier, då det försenar analysresultat med 30-60 minuter, försämrar patientflödet, leder till onödigt lidande för patienter och ökade kostnader för sjukvården. Att upptäcka hemolys i ett tidigt skede löser flera problem för akuten och enkla metoder för att minska hemolysfrekvensen efterfrågas därför. Framför allt framhålls fördelar som att patienten inte behöver genomgå en ytterligare blodprovtagning och att kliniken sparar värdefull tid då patienten inte behöver stickas om vilket förbättrar patientflödet avsevärt. Ovan nämnda problem skulle lösas om vårdgivaren hade tillgång till en användarvänlig och prisvärd metod för att hitta hemolys direkt vid provtagningstillfället.

Karlstad i maj

Annelie Brolinson
VD
Ladda ner rapport >>

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us