Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB

Fjärde kvartalet 2022 (1 oktober – 31 december)

• Rörelsens intäkter uppgick till 595 790 kr (180 234)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till ­-2 946 421 kr (­-3 474 404)

• Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,18)

Helåret 2022, (1 januari – 31 december)

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 319 785 kr (1 120 589)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till ­-14 900 091 kr (­-13 954 185)

• Resultat per aktie uppgick till -0,43 kr (-0,72)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Hemchecks bästa försäljningskvartal trots stora förändringar i bolaget

2022 har varit ett händelserikt år där Hemcheck gjort många framsteg, trots pandemin som fortsatte att påverka samhället i början av året och som sedan avlöstes av en orolig kapitalmarknad. Framstegen har skett inom flera områden såväl försäljningsmässigt, produktmässigt och regulatoriskt. Året avslutades tudelat med det bästa kvartalet försäljningsmässigt samtidigt som jag meddelade min avgång som VD och stora kostnadsnedskärningar genomfördes för att möjliggöra mer tid för att få till en strukturaffär.

På det kommersiella planet har vi kunnat teckna flera nya distributörsavtal under året, fått flera uppföljnings­ och utvärderingsorder, och totalt sett har vi större intäkter än under 2021. Vi har tecknat avtal med distributionspartners i bland annat Frankrike, Spanien, Italien, Sverige, Norge och Finland. Det fjärde kvartalet 2022 är vårt bästa kvartal försäljningsmässigt, vilket är resultatet av idogt arbete under en längre tid i kombination med att våra distributörer har kunnat arbeta mer aktivt under året då pandemirestriktionerna släppt. Starkt bidragande är också vår lösning för diagnostiskt användande som vi CE­märkte i maj 2022. Prisnivåerna är högre inom de segment som efterfrågar den lösningen och tiden från första kontakt med potentiella kunder till köp är kortare.

Inom produktområdet har vi tagit flera viktiga steg, där vi i början av året kunde genomföra CE­märkningen av bgs­Testet, vår nya produkt för blodgasmarknaden. Bakom CE­märkningen låg mycket arbete under lång tid och det har visat sig att kunderna uppskattar detta test. Senare under våren CE­märkte vi även våra produkter för diagnostiskt användande. Lösningen innebär att ett kvantitativt svar kan ges ut, via en extern skärm, i stället för de binära svar som instrumentet normalt visar. Det har visat sig vara ett bra beslut då vi kunnat öka vår försäljning genom detta nya användningsområde.

Förutom de nya produkterna har vi även registrerat våra produkter med binärt svar under det nya regelverket IVDR, vilket varit ett krav för att fortsatt kunna sälja produkterna och behålla CE­märkningen efter maj 2022. Det var ett omfattande arbete som påbörjades runt sommaren 2021. Vi har även tagit bolaget genom en certifiering enligt ISO 13485, vilket är en viktig kvalitetsstämpel.

I december valde jag att säga upp mig för ett annat uppdrag. Även om jag lämnar så kommer jag att stötta bolaget under en övergångsperiod utifrån bolagets behov enligt styrelsens bedömning. Samtidigt i december så togs beslutet att genomdriva radikala kostnadsneddragningar i bolaget för att möjliggöra mer tid för att åstadkomma en strukturaffär. Vi har redan före sommaren varit tydliga med att en strukturaffär varit ett mål och då vi inte lyckats ta in det kapital som krävs för att ta bolaget till nästa nivå, har kostnadsneddragningarna blivit en följd av detta. Även om i princip alla kostnader har dragits ned så överstiger inte intäkterna kostnaderna och målet är att kunna få till stånd en strukturaffär så att allt arbete vi lagt ned tas vidare på ett bra sätt. Om detta inte lyckas riskerar bolaget att få slut på pengar och behöva avnoteras för att minska kostnaderna ytterligare. Genom tecknandet av det villkorade avtalet med Bio Vitos Medical Limited i början av februari har vi tagit ett första steg i att säkerställa finansiering av verksamheten. Om affären går igenom så innebär det att aktieägarna får en del i det nya bolaget och samtidigt behåller ägandet i Hemchecks nuvarande verksamhet. Vi fortsätter även arbetet med att få till en möjlig strukturaffär avseende nuvarande verksamhet.

Joen Averstad

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2022 klockan 10.30.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us