Sista dag för handel med BTA

Hemcheck Sweden AB:s företrädesemission av aktier om cirka 15,4 MSEK är registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 12 juli 2022. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 14 juli 2022. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 18 juli 2022.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB, och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen AB Advokatbyrå. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us