Bio Vitos Pharma:s kvartalsrapport för första kvartalet 2024

Första kvartalet 2024 (1 januari – 31 mars)

• Rörelsens intäkter uppgick till 134 308 (525 555) kr

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 152 821 (-3 146 982) kr

• Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,09) kr

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.biovitospharma.se

Uppstart av arbete med ny studie, samt förändringar i ledningen

Det första kvartalet 2024 har till stor del handlat om att påbörja arbetet med att öka evidensen kring Succifer. Ett mycket intressant exempel på det är vår fördjupade studie med titeln ”Effect of oral iron succinate on iron deposits and exercise capacity in female athletes” som nu har kommit långt i planeringsstadiet.

Vi har kontrakterat en forskningsledare, Fredrik Nyström, som tillsammans med Linnéuniversitetet i Kalmar designat studien. Studien beräknas starta hösten 2024 och vi väntar nu på godkännande från berörda instanser. Studien kommer att bidra till att öka vår förståelse av Succifers påverkan på järndepåer och träningskapacitet hos kvinnliga basketspelare och stärka vårt vetenskapliga fundament.

Parallellt har den gamla verksamheten avseende hemolysdetektion löpt på. Det finns som tidigare fortsatt intresse för produkterna med återkommande order, även om det inte är i stor skala. Vår huvudsakliga ambition är att få till en strukturaffär avseende den verksamheten, samtidigt som den löpande ska bära sina egna kostnader, tills så sker. När det kan ske i tid är svårt att sia om, men ambitionen är att genomföra en strukturaffär under 2024.

Det har under och efter kvartalet genomförts ett antal förändringar i styrelsen. Samtliga styrelseledamöter som avgått från sina uppdrag är värda mycket uppskattning och jag vill rikta ett stort tack till dem alla för deras insatser för bolaget. Styrelsen kommer att kompletteras med en tredje styrelseledamot på årsstämman och jag ser fram emot att leda bolaget tillsammans med den nya fulltaliga styrelsen.

Det har varit en intressant start i bolaget för mig personligen och jag ser mycket fram emot våra nästa steg i att utveckla och kommersialisera Succifer och de IP-rättigheter som anskaffats av bolaget.

Jesper Birgemo

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Bio Vitos Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2024 klockan 08.30.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us