Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 september 2023

Tredje kvartalet 2023 (1 juli – 30 september)

• Rörelsens intäkter uppgick till 103 082 (286 258) kr
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 444 451 (-3 931 046) kr
• Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,13) kr

Perioden 1 januari – 30 september, 2023

• Rörelsens intäkter uppgick till 2 176 264 (723 987) kr
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 789 667 (-11 953 669) kr
• Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,51) kr

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Villkorat godkännande av Nasdaq och slutförande av affären med Bio Vitos

Tredje kvartalet 2023 har fortsatt inneburit mycket arbete avseende affären med Bio Vitos samt processen med Nasdaq för att få ett villkorat godkännande för fortsatt notering. Samtidigt har den befintliga verksamheten löpt på, om än i lägre takt än tidigare, med ytterligare order från både gamla och nya kunder vilket är väldigt positivt. Bolaget tecknade i början av
juli ett tilläggsavtal med Bio Vitos, efter feedback från Nasdaq, om att nuvarande verksamhet kvarstår inom bolaget i stället
för att verksamheten avyttras till en tredje part. Utifrån de nya förutsättningarna erhöll bolaget i slutet av augusti ett villkorat godkännande av Nasdaq vilket var mycket viktigt och banade väg för att slutföra affären med Bio Vitos.

Efter det villkorade godkännandet av transaktionen med Bio Vitos så har ett antal steg genomförts för att slutföra alla delar av transaktionen. IP-rättigheterna samt kapital har förvärvats. Den befintliga verksamheten har flyttats till ett dotterbolag, Hemcheck Management, och dotterbolaget Hemcheck Holding har delats ut till aktieägarna. Bolaget har även kallat till en extra bolagsstämma för att välja in två nya styrelseledamöter, byta namn på bolaget samt tillsätta en delvis ny organisation. När
allt detta är genomfört behöver bolaget endast säkra vissa administrativa steg, såsom att uppdatera bolagets hemsida, för att alla villkor från Nasdaq ska vara uppfyllda. Detta ser vi fram emot för att bolaget ska kunna ta nästa steg och fullt fokusera på utvecklingen av den nya verksamheten som möjliggörs av de anskaffade IP-rättigheterna.

Beträffande den befintliga verksamheten så arbetar vi vidare med att försöka genomföra en strukturaffär för att realisera så mycket värde som möjligt. Vi kommer att återkomma avseende detta längre fram.

Nu ser jag fram emot att genomföra den extra bolagstämman den 24 november och välkomna nya personer in i ledningen, så att bolaget sedan kan nästa steg i att utveckla och kommersialisera de IP-rättigheter som anskaffats.

 

Joen Averstad

Tillförordnad extern verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 klockan 08.30.