Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet, perioden 1 januari – 31 mars 2023

Första kvartalet 2023 (1 januari – 31 mars)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Avtal med Bio Vitos och fortsatt arbete med att få till en strukturaffär

Första kvartalet 2023 har varit händelserikt för Hemcheck med flera framsteg men även större förändringar som påverkar verksamheten. Intäkterna har fortsatt på en högre nivå och det är bara under Q4 2022 som vi har haft högre intäkter något enskilt kvartal. Ett avtal tecknades med Bio Vitos Medical Limited om anskaffning av IP-rättigheter och kapital, vilket efter periodens utgång även godkänts av årsstämman. Nu avvaktar vi ett beslut om att bolaget får ett villkorat godkännande för fortsatt notering från Nasdaq. Det sedan tidigare kommunicerade besparingsprogrammet har genomdrivits och kostnaderna för verksamheten har radikalt minskats, med fullt genomslag från april och framåt, vilket dock även påverkar möjlig intäktsgenerering och utvecklingsmöjligheter för Bolaget.

På det kommersiella planet har vi fått flera uppföljnings- och utvärderingsorder, från bland annat Region Skåne, universitetssjukhuset Landspitali på Island, AREVA i USA samt flera order från våra distributörer i Frankrike, UK, Spanien och Irland. I tillägg har vi fått order från FIND och universitetssjukhuset Charité i Berlin efter periodens utgång. Vi ser fortsatt starkt intresse för vår lösning för diagnostiskt användande som vi CE-märkte i maj 2022, samtidigt som kvalitetssäkringslösningen som CE-märktes 2019 fortsätter att generera intäkter.

Avtalet som tecknades med Bio Vitos innebär, under förutsättning att affären genomförs, att Hemcheck kommer att sälja nuvarande verksamhet och skifta ut rättigheterna till framtida avkastning från denna till nuvarande aktieägare, samtidigt som IP-rättigheter och kapital anskaffas till det noterade bolaget. Det innebär att nuvarande aktieägare behåller den möjliga uppsidan i befintlig verksamhet samtidigt som de får ca 12% i den nya verksamheten. Detta är en bra lösning givet det kapitalbehov som finns i bolaget. Samtidigt jobbar vi för att få till en strukturaffär för den befintliga verksamheten så att den kan nå sin fulla potential. Vad gäller IP-rättigheterna som anskaffas i och med affären med Bio Vitos så är de intressanta då de ger en potentiell ensamrätt avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) för Kina, USA, Japan samt EU exklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland. Detta är en stor patientgrupp globalt och om fullgott IP-skydd uppnås samt registrering av läkemedlet genomförs, så finns stor kommersiell potential.

Bolaget står inför en viktig period där två viktiga steg måste tas; vi inväntar att Nasdaq ger ett villkorat godkännande för fortsatt notering av den nya verksamheten för att möjliggöra att Transaktionen med Bio Vitos kan fullföljas. Samtidigt förbereds genomförandet av en strukturaffär avseende befintlig verksamhet. Sker inget av detta kommer bolaget att hamna i ekonomiska svårigheter. Bolaget jobbar därför hårt för att realisera båda dessa mål under kommande månader.

Joen Averstad

Tillförordnad Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 klockan 08.30.