Hemchecks bokslutskomuniké för 2018

Bokslutskommuniké för Hemcheck AB

Perioden 1 januari – 31 december, samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2018

Hemchecks lösningar för detektion

av hemolys CE-märkta

Under fjärde kvartalet 2018 CE-märktes Hemchecks lösningar för patientnära detektion av hemolys i blodprov med blodgassprutor och i blodprov med vakuumrör. Under kvartalet förstärktes också Hemchecks organisation med en sälj- och marknadschef, en kvalitetssamordnare och en klinisk koordinator inför den marknadslansering som nu inleds.

Fjärde kvartalet 2018 (1 oktober – 31 december)

Helåret 2018 (1 oktober – 31 december)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com.

Vd har ordet

2018 var ett viktigt år för Hemcheck. Då kunde vi CE-märka våra lösningar för patientnära detektion av hemolys, både för blodprov med vakuumrör och för provtagning med blodgasspruta. Det har varit en komplex och resurskrävande process med många olika delprocesser. Nu har vi bekräftat att våra två tester fungerar som det är tänkt och att de är godkända för att användas vid sjukhus och vårdinrättningar inom EU. Det visar på styrkan och möjligheterna i Hemchecks teknik. Under hösten och vintern 2018 började vi förbearbeta utvalda kunder och går nu vidare med marknadslanseringen.

Annelie Brolinson

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd

Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019, klockan 09.00